dnes je 27.5.2024

Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (15/11/2017)

14.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

Operační program Životní prostředí

 • Zdroje informací: http://www.opzp.cz/vyzvy/
 • Dílčí programy
  • Příjemci podpory: Kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty, fyzické osoby – podnikající.
  • Specifický cíl: 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
   • Zaměření dotačního titulu: Mezi hlavní cíle patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém. Výstavba/modernizaci (s navýšením kapacity) sběrných dvorů, systémy pro separaci/oddělený sběr (bez svozových prostředků) komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu, systémy pro separaci a svoz (včetně svozových prostředků) komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu, výstavba/modernizace (s navýšením kapacity) třídících a dotřiďovacích linek pro separaci komunálních odpadů a odpadů podobných komunálnímu odpadu, výstavba/vybavení/modernizace zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů, výstavba/modernizace bioplynových stanic, výstavba/modernizace zařízení na energetické využití ostatních odpadů nevhodných k materiálovému využití, výstavba/modernizace zařízení na tepelné zpracování odpadních kalů z čistíren odpadních vod (vč. znovuzískání fosforu), výroba paliv z ostatních odpadů, nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů.
   • Termín:Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 15. 1. 2018.
   • Katalogové informace

Oblast: Životní prostředí

Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

Poskytovatel dotace: EU, Státní fond životního prostředí (SFŽP).

Programy: OP Životní prostředí

  • Specifický cíl: 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
   • Zaměření dotačního titulu: Mezi hlavní cíle patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém. Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů, doplnění systémů odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady, budování nových a modernizace stávajících sběrných dvorů, třídící a dotřiďovací linky zabezpečující kvalitní výstupní surovinu a linky s navazujícími technologiemi pro úpravu odpadů, budování systémů odděleného sběru bioodpadů, podpora a rozvoj systému sběru, shromažďování a nakládání s nebezpečnými a zdravotnickými odpady, budování kompostáren s využitím kompostu převážně na zemědělské půdě, budování sběru a svozu gastroodpadů/kuchyňských odpadů, doplnění systému sběru u výrobků na konci životnosti, výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů, výstavba bioplynových stanic pro zpracování bioodpadů, zařízení pro tepelné zpracování zdravotnických a nebezpečných odpadů či jejich modernizace, zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady či jejich modernizace, rekonstrukce zařízení pro spoluspalování odpadů (zlepšení jejich energetické účinnosti).
   • Příjemci podpory: Kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty, fyzické osoby – podnikající.
   • Termín:Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 1. 12. 2017.
   • Katalogové informace

Oblast: Životní prostředí

Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

Poskytovatel dotace: EU, Státní fond životního prostředí (SFŽP).

Programy: OP Životní prostředí

  • Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů
   • Zaměření dotačního titulu: Realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách (např. snížení kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, tůní), zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé (meandrující) kynety pro běžné průtoky v intravilánu obcí; úpravy nevhodného opevnění, zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků; na některých místech s tvorbou mokřin a tůní, umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch, (v intravilánu tzv. povodňové parky, v extravilánu do volné krajiny).
   • Příjemci podpory: Kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, fyzické osoby – podnikající.
   • Termín:Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 15. 1. 2018.
   • Katalogové informace

Oblast: Životní prostředí

Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

Poskytovatel dotace: EU, Státní fond životního prostředí (SFŽP).

Programy: OP Životní prostředí

  • Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků
   • Zaměření dotačního titulu: Úplný výčet typů projektů není možné s ohledem na množství technických řešení a různorodost řešených lokalit vytvořit; mezi podporované typy projektů patří například: plošná povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (průleh, nádrž), podzemní vsakovací a retenční prostory vyplněné štěrkem nebo prefabrikáty, vsakovací šachty, podzemní retenční nádrže s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace.
   • Příjemci podpory: Kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, fyzické osoby – podnikající.
   • Termín:Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 15. 1. 2018.
   • Katalogové informace

Oblast: Životní prostředí

Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

Poskytovatel dotace: EU, Státní fond životního prostředí (SFŽP).

Programy: OP Životní prostředí

  • Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně
   • Zaměření dotačního titulu: Výstavba suchých nádrží (poldrů), vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží.
   • Příjemci podpory: Kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a
Nahrávám...
Nahrávám...