dnes je 18.7.2024

Input:

Druhy živností

24.3.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.3 Druhy živností

Mgr. Zuzana Kittrichová

Základní rozdělení živností je podle způsobu vzniku živnostenského oprávnění na živnosti ohlašovací (vznikají ohlášením) a živnosti koncesované (vznikají udělením koncese). Živnosti ohlašovací, které představují většinu živností, se dále dělí na živnosti řemeslné, vázané a živnost volnou. U každé skupiny živností vyžaduje zákon pro vznik živnostenského oprávnění splnění jiných podmínek.

Dalším rozdělením živností podle platné právní úpravy je jejich dělení podle předmětu podnikání na živnosti obchodní, živnosti výrobní a služby.

Živnosti ohlašovací

Pro zápis do živnostenského registru a vydání výpisu podnikateli postačí (jak vyplývá ze samotného názvu) jejich ohlášení. Ohlášením vzniká podnikateli oprávnění k provozování živnosti, s výjimkou osob povinně zapisovaných do obchodního rejstříku, u nichž vzniká živnostenské oprávnění až tímto zápisem. U živností volných není předepsána žádná odborná způsobilost. Jde-li o živnosti řemeslné nebo vázané, je vedle všeobecných podmínek provozování živnosti třeba prokázání splnění zvláštních podmínek, které spočívají v odborné způsobilosti. Jaké znalosti jsou vyžadovány a jakým způsobem lze odbornost prokázat, stanoví živnostenský zákon pro ohlašovací živnosti v § 20 a násl. ŽZ, § 23 a násl. ŽZ , § 25 ŽZ a v přílohách č. 1, 2 a 4.

Živnosti řemeslné

Seznam živností řemeslných obsahuje příloha č. 1 živnostenského zákona. Jedná se o výčet taxativní, tj. úplný.

Odbornost se u řemeslných živností prokazuje dokladem o ukončení vzdělání (tj. např. výučním listem nebo vysvědčením o maturitní zkoušce v příslušném oboru vzdělání či diplomem osvědčujícím absolvování vysokoškolského studijního programu v příslušné oblasti), dokladem o uznání odborné kvalifikace nebo získáním všech profesních kvalifikací, jak jsou pro odpovídající povolání stanoveny v Národní soustavě kvalifikací (tj. veřejně přístupném registru všech celostátně uznávaných a uplatnitelných kvalifikací na aktuálním trhu práce v ČR, který spravuje Národní ústav odborného vzdělávání).

Občan České republiky nebo jiného státu EU může doklady o vzdělání nahradit listinami, jež prokáží potřebnou délku praxe, vykonané v jiném členském státě EU, požadovanou zákonem. Délka praxe se pohybuje mezi dvěma až šesti po sobě jdoucími roky a závisí na druhu řemeslné živnosti. Ty jsou v příloze č. 1 rozděleny do tří skupin, podle nichž pak § 21 odst. 2 ŽZ rozlišuje požadavky na odbornou způsobilost, které jsou konkrétně stanoveny v § 7 odst. 5 ŽZ. Ve většině případů je zde potřeba, aby předmětná činnost byla vykonávána v pozici osoby samostatně výdělečně činné nebo osoby ve vedoucím postavení. Na rozdíl od dřívější úpravy již není současně s doklady o ukončení vzdělání potřeba prokazovat odbornou praxi. Tento krok výrazně usnadňuje přístup do podnikání mladým lidem, kteří ještě neměli možnost několikaletou praxi získat.

Živnostenský zákon nelpí bezpodmínečně na výše zmíněných způsobech prokazování odborné způsobilosti. Prokázání odborné způsobilosti umožňuje ve všech případech řemeslných živností nahradit buď vzděláním v příbuzném oboru, ukončením rekvalifikace spojeným s jednoroční praxí v oboru nebo praxí v oboru v délce šesti let (viz § 22 ŽZ).

Příklad
Podnikatel pan Ručička se rozhodne provozovat řemeslnou živnost Hodinářství. Pan Ručička má výuční list v oboru Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů elektrických a telekomunikačních zařízení. V oboru hodinářství pracoval dva roky jako zaměstnanec.

Předpokladem pro provozování živnosti Hodinářství je řádné ukončení alespoň středního vzdělání s výučním listem v oboru Hodinářství nebo v příbuzném oboru a praxe alespoň 1 rok v oboru, což pan Ručička splňuje. Pan Ručička ohlásí živnost živnostenskému úřadu, který posoudí jeho vzdělání a praxi jako prokazující odbornou způsobilost a zapíše jej do živnostenského rejstříku.

Při provozování živnosti Hodinářství se pan Ručička řídí její obsahovou náplní, jíž je výroba, sestavování, seřizování, diagnostika a opravy mechanických, elektromechanických a elektronických časoměrných přístrojů. Dále je pan Ručička oprávněn provádět montáž, demontáž, údržbu, čištění, mazání, zkoušení a seřizování hodinových strojů a výrobu a opravy jednotlivých mechanických součástí těchto přístrojů s využitím technologických postupů v oblasti jemné mechaniky ručním nebo strojním obráběním.

V rámci provozování živnosti Hodinářství je pan Ručička dále oprávněn provádět výměnu hodinových skel, řemínků, tahů a baterií včetně jejich prodeje. Dále smí provozovat doplňkový prodej barometrů a vlhkoměrů pro domácnost, bižuterie a zboží z drahých kovů.

Živnosti vázané

Seznam vázaných živností stanoví příloha č. 2 ŽZ. I v tomto případě se jedná o úplný, tj. taxativní, výčet. V této příloze vedle seznamu jednotlivých živností nalezneme, jaká konkrétní odborná způsobilost se pro tyto živnosti vyžaduje. Živnostenský zákon buď stanoví podmínky provozování živnosti výslovně sám, nebo odkazuje na zvláštní právní předpisy.

Odbornou způsobilost může občan České republiky nebo jiného státu EU prokázat také dokladem o uznání odborné kvalifikace podle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů.

Přímo v příloze č. 2 ŽZ je u některých druhů živností zakotvena možnost prokázat potřebnou odbornou způsobilost dokladem o rekvalifikaci a dokladem o vykonání příslušné praxe v oboru.

Živnost volná

Poslední ze skupiny ohlašovacích živností je živnost volná. Předmětem podnikání volné živnosti je Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 ŽZ. Jedná se o jedinou volnou živnost, kdy jednotlivé obory činnosti, které pod volnou živnost spadají, jsou vymezeny v příloze č. 4 ŽZ.

Jediná živnost volná byla zavedena novelou živnostenského zákona č. 130/2008 Sb.

Nahrávám...
Nahrávám...