dnes je 18.7.2024

Input:

Nahrazení závazku

15.2.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.4.8.1.2 Nahrazení závazku

Mgr. Pavla Krejčí

Definice

Dlužník se může s věřitelem dohodnout na tom, že se dosavadní závazek dlužníka nahrazuje závazkem novým; dosavadní závazek zaniká a dlužník je tak povinen plnit pouze závazek nový. Takovou dohodu nazýváme privativní novace.

Příklad
Pan Josef je truhlář a odebral od společnosti ABC s.r.o. materiál za 60 000 Kč. Protože však panu Josefovi nezaplatili zákazníci, není schopen uhradit ani on svůj dluh vůči společnosti ABC s.r.o. za odebrané barvy. Proto se se společností ABC s.r.o. dohodl na tom, že dluh z kupní smlouvy se nahradí závazkem z úročené půjčky, kterou bude pan Josef hradit v pravidelných splátkách.

Výklad právní věty
Problematika nahrazení závazku je řešena především v § 570 a násl. ObčZ.

Dohodou o nahrazení závazku dosavadní závazek zcela nebo v dohodnuté části zaniká a dlužník je povinen plnit v rozsahu, v jakém byl původní závazek nahrazen, pouze závazek nový. Z dohody musí jasně vyplývat vůle účastníků nahradit původní závazek závazkem novým. Pokud by tato vůle z dohody nevyplývala, mohlo by dojít k tomu, že nedojde k zániku původního závazku, ale ten bude existovat paralelně se závazkem novým.

Privativní novace x narovnání

Takovýmto způsobem se však nahrazují závazky, které jsou mezi smluvními stranami jasné a nesporné. Pokud by byl nahrazován závazek mezi smluvními stranami sporný či nejasný, pak by se jednalo o narovnání dle § 585 ObčZ.

Privativní x kumulativní novace

Vedle privativní novace zákon zná ještě novaci kumulativní, kdy nedochází k zániku původního závazku, ale pouze ke změně jeho obsahu. Tato změna se bude řídit § 516 ObčZ . Typicky se bude jednat například o změnu místa plnění nebo určité doplnění okolností, za nichž se závazek plní. V tomto případě původní závazek nezaniká, dochází pouze ke změně jeho obsahu. Leckdy však bude složité rozlišit, zda se v daném případě bude jednat o kumulativní či privativní novaci. Vždy bude záležet na posouzení vůle účastníků závazkového vztahu. Rozlišení může mít význam například z hlediska promlčení a běhu promlčecích lhůt.

Ze sporných případů, je třeba se snad podrobněji věnovat změně splatnosti závazku. V případě, že se smluvní strany dohodnou na změně splatnosti závazku, pak se bude jednat o novaci privativní, řídící se § 570 ObčZ a nikoliv novaci kumulativní dle § 516 ObčZ. To má vliv na promlčení závazku, kdy promlčecí lhůta neběží od původní splatnosti závazku, nýbrž od splatnosti nově sjednané, kdy začíná běžet promlčecí lhůta znovu.

„Dohoda účastníků závazkového právního vztahu o odložení splatnosti dluhu má za následek zánik původního a vznik nového závazku; od splatnosti nového závazku začíná běžet nová promlčecí doba.“

Rozsudek ze dne 22. 6. 2006, sp. zn. 33 Odo 335/2005

Platný a existující závazek

Aby mohl být nějaký závazek nahrazen závazkem jiným, musí se jednat o závazek platný a existující. Neplatný nebo již zaniklý závazek nahradit novým závazkem nelze. Z tohoto důvodu nelze dohodou o nahrazení závazku nahradit například závazek, který již zanikl splněním.

Příklad
Pan Josef uzavřel s panem Liškou kupní smlouvu na vrtačku. Kupní smlouva se řídí ustanovením občanského zákoníku. Pan Liška vrtačku od pana Josefa převzal a uhradil mu 100 % kupní ceny.

Následně si však pan Liška koupi rozmyslí a chce si vrtačku od pana Josefa pouze pronajmout. Oba pánové se domluví, že původní kupní smlouvu nahrazují smlouvou nájemní a kupní cena že se stává zálohou na nájem.

Taková dohoda smluvních stran není možnápůvodní závazky z původní kupní smlouvy – tedy závazek k uhrazení kupní ceny a závazek převést vlastnické právo a předat předmět převodu, byly splněny, a tudíž došlo k jejich zániku. Takové závazky proto již nelze nahradit závazkem novým dle § 570 ObčZ. Účastníci by

Nahrávám...
Nahrávám...