dnes je 17.7.2024

Input:

Postup při hodnocení nabídek

16.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.10.4.2
Postup při hodnocení nabídek

Mgr. Filip Červenka

Základní pravidla hodnocení nabídek

Zákon vymezuje v § 119 ZZVZ základní pravidla pro postup zadavatele při hodnocení nabídek. Zadavatel provede hodnocení v souladu s pravidly, která si vymezil v zadávací dokumentaci, jde o postup při hodnocení, který zadavatel stanovil v souladu s § 115 ZZVZ. Cílem hodnocení je určit pořadí nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti. Při hodnocení nabídek je třeba dodržovat základní zásady zadávacího řízení.

Zadavatel si také může pro hodnocení nabídek sestavit komisi jako poradní orgán. Oproti předchozí úpravě není sestavení komise ve většině případů povinné a nejsou tedy ani vymezena pravidla pro činnost komise, nicméně i zde platí základní zásady zadávacího řízení. Zadavatel může komisi pověřit jakoukoli činností ve vztahu k postupu při hodnocení nabídek.

Ust. § 119 odst. 2 ZZVZ ukládá zadavateli povinnost pořídit zprávu o hodnocení nabídek, ve které zadavatel uvede alespoň následující skutečnosti:

  • - identifikaci zadávacího řízení,
  • - fyzické osoby, které se na hodnocení podílely - jde zejména o osoby, které přímo provedly hodnocení nabídek včetně členů komise, pokud ji zadavatel k hodnocení sestavil, nebo přizvaných odborníků, pokud byly jejich závěry zohledněny při hodnocení,
  • - seznam hodnocených nabídek,
  • - popis hodnocení, ze kterého budou zřejmé hodnocené údaje nabídek odpovídající kritériím hodnocení, dále popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení, popis srovnání hodnot získaných v jednotlivých kritériích hodnocení a výsledek hodnocení nabídek.

Oproti původní právní úpravě není v ZZVZ výslovně obsažena povinnost, aby zadavatel hodnocení odůvodnil, přesto lze tento postup doporučit.

Podmínky použití elektronické aukce

Za elektronickou aukci je dle § 28 odst. 1 ZZVZ považován opakující se elektronický proces, v jehož rámci zadavatel používá elektronické nástroje umožňující předkládání nových snížených nabídkových cen, případně nových hodnot nabídek, a který současně umožňuje sestavit aktuální pořadí nabídek při použití automatických metod jejich hodnocení. Cílem elektronické aukce je tedy umožnit zadavateli v závěrečné fázi zadávacího řízení dosažení finanční úspory. Zadavatel nesmí až do ukončení elektronické aukce uveřejnit totožnost jednotlivých účastníků elektronické aukce a musí postupovat tak, aby se do ukončení elektronické aukce nemohli její účastníci vzájemně identifikovat.

Zadavatel je oprávněn použít elektronickou aukci pouze v případě, kdy tuto skutečnost uvede v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo ve výzvě k podání žádosti o účast podle § 58 odst. 5 ZZVZ. Zadavatel je oprávněn použít elektronickou aukci ve všech druzích zadávacího řízení s výjimkou případů podle § 114 odst. 3 ZZVZ.

Pokud se zadavatel rozhodne použít v zadávacím řízení elektronickou aukci, je povinen specifikovat v zadávacích podmínkách podrobnosti týkající se průběhu elektronické aukce dle § 120 odst. 4 ZZVZ (v tomto ustanovení jsou vyjmenovány minimální údaje, které musí zadavatel uvést). Zadavatel musí zejména označit kritéria hodnocení, jejichž (nové) hodnoty budou předmětem elektronické aukce. Tato kritéria musí být číselně vyjádřitelná.

Zadavatel dále musí v zadávacích podmínkách stanovit případná omezení nových aukčních hodnot. Aukční hodnotou se rozumí nové hodnoty nabídek, které budou uchazeči předkládány za účelem zlepšení jejich nabídek v rámci určitého hodnotícího kritéria v

Nahrávám...
Nahrávám...