dnes je 18.7.2024

Input:

Předběžné tržní konzultace a předběžné oznámení

23.11.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1
Předběžné tržní konzultace a předběžné oznámení

Mgr. Filip Hajný

Předběžné tržní konzultace

Zákon nově upravuje proces tzv. předběžných tržních konzultací. Na rozdíl od dřívější úpravy je výslovně zakotveno právo zadavatele vést tržní konzultace s odborníky a dodavateli.

Kdo se rozumí dodavatelem, to je definováno v ustanovení § 5 ZZVZ – je jím osoba, která nabízí poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací, tedy působí na trhu na straně nabídky. Termín odborník v zákoně definován není. Z širokého vymezení pojmu dodavatel a poměrně vágního pojmu odborník lze dovodit, že záměrem zákonodárce bylo, aby okruh osob způsobilých ke konzultacím byl značně široký.

Cílem předběžných tržních konzultací je napomoci přípravě zadávacích podmínek a informovat dodavatele o záměrech a požadavcích zadavatele. Má tedy jít o oboustranně obohacující proces. Na jedné straně dodavatelé mají být lépe informováni o tom, co zadavatel poptává či zvažuje poptávat, což může dodavatelům usnadnit podání konkurenceschopné nabídky. Na druhé straně zadavatel může využít znalosti a zkušenosti účastníků relevantního trhu a jiných odborníků k tomu, aby dokázal co nejlépe nastavit zadávací podmínky.

Zadávací podmínky jsou v zákoně (ust. § 28 odst. 1. a)) definovány rovněž široce, když zahrnují veškeré zadavatelem stanovené podmínky průběhu zadávacího řízení a účasti v něm, pravidla pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo snížení počtu předběžných nabídek nebo řešení, pravidla pro hodnocení nabídek a další podmínky pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku podle ustanovení § 104 ZZVZ. Pro přípravu všech těchto pravidel je tedy zadavatel oprávněn využít předběžné tržní konzultace. Důvodová zpráva k zákonu výslovně uvádí, že zadavatel využije tento institut například při stanovení předpokládané hodnoty zakázky. Zejména to bude potřeba v případech, kdy zadavatel s obdobnými zakázkami nemá zkušenost, ze které by při stanovení tohoto zásadního parametru zakázky mohl čerpat. Konzultace lze však dobře využít i pro jiné účely, například pro stanovení hodnoticích kritérií ekonomické výhodnosti nabídek.

Zákon tedy zadavatele při provádění předběžných tržních konzultací příliš neomezuje v rozhodování, co a s kým bude konzultovat. Naopak restriktivní je zákon v tom, že nepřipouští, aby předběžné tržní konzultace narušovaly hospodářskou soutěž. Důvodová zpráva k ZZVZ uvádí jako typický příklad narušení hospodářské soutěže postup zadavatele rozporný se zásadami rovného zacházení (a zákazu diskriminace) a transparentnosti.

Za účelem lepšího naplnění zásady transparentnosti stanovil zákonodárce v ustanovení § 36 odst. 4 ZZVZ pravidlo, že pokud zadávací dokumentace obsahuje jakékoliv informace, které jsou výsledkem předběžných tržních konzultací, zadavatel je povinen takové informace v zadávací dokumentaci označit. Dále

Nahrávám...
Nahrávám...