dnes je 18.7.2024

Input:

Představení Operačního programu Životní prostředí v novém programovacím období

30.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Začátkem roku jsme informovali o navržené struktuře operačních programů na současné programovací období (2014-2020). Jednání v posledních měsících dále pokročila, tudíž můžeme nabídnout charakteristiku dalších programů. Nejprve se zaměříme na Operační program Životní prostředí. V dalších příspěvcích představíme Program rozvoje venkova a operační programy přeshraniční spolupráce.

Operační program Životní prostředí
Hlavním cílem realizace Operačního programu Životní prostředí v období 2014-2020 je ochrana a zajištění kvalitního a zdravého prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů a eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a s tím související zmírňování dopadů změn klimatu. Operační program Životní prostředí 2014-2020 navazuje na předešlý OP Životní prostředí 2007-2013. Podpory budou realizovány v rámci následujících prioritních os:

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

Podporované aktivity:

 • Výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod.
 • Výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody, výstavba, a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě.
 • Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod.

Typy příjemců: obce a města, svazky obcí, příspěvkové organizace a organizační složky obcí a měst, společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty, státní podniky (Vojenské lesy a statky ČR pro výkon správy na území vojenských újezdů), fyzické osoby.

Podporované aktivity:

 • Podpora uplatňování postupů v technologii, vedoucích k zamezení vypouštění prioritních látek z průmyslových bodových zdrojů znečištění.
 • Odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace vod) v ploše povodí.
 • Likvidace nepotřebných vrtů v chráněných územích z Registru dle Směrnice 2000/60/ES o vodní politice s cílem zlepšit stav vodních útvarů podzemních vod.

Typy příjemců: obce a města, svazky obcí, příspěvkové organizace a organizační složky obcí a měst, kraje, příspěvkové organizace a organizační složky krajů, státní podniky, státní organizace, Česká republika - prostřednictví organizačních složek státu, právnické osoby a fyzické osoby.

Podporované aktivity:

 • Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů.
 • Hospodaření se srážkovými vodami ve smyslu jejich zadržení v krajině a jejich dalšího využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků.
 • Obnova, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně.
 • Stabilizace a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost vyplývajících z „Registru svahových nestabilit“.

Typy příjemců: obce a města, svazky obcí, příspěvkové organizace a organizační složky obcí a měst, kraje, příspěvkové organizace a organizační složky krajů, státní podniky, státní organizace, Česká republika - prostřednictví organizačních složek státu, ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50% majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty i subjekty včetně VVI, fyzické osoby.

Podporované aktivity:

 • Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření.
 • Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální i celostátní úrovni, digitální povodňové plány.

Typy příjemců: obce a města, svazky obcí, kraje, státní podniky, státní organizace, Česká republika - prostřednictví organizačních složek státu, ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50% majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty i výzkumné instituce.

 

Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

Podporované typy projektů:

 • Výměna kotle na pevná paliva za nový kotel na pevná paliva.
 • Výměna kotle na pevná paliva za nový spalovací stacionární zdroj na plynná nebo kapalná paliva.
 • Výměna kotle na pevná paliva za tepelné čerpadlo.
 • Výše uvedené výměny v kombinaci s doplňkovými nespalovacími zdroji tepelné energie.

Typy příjemců: fyzické a právnické osoby, vlastníci rodinných a bytových domů.

Podporované typy projektů:

 • Pořízení dodatečných technologií ke snížení emisí znečišťujících látek (např. tkaninové filtry, elektrostatické odlučovače, technologie ke snižování emisí z produkce, skladování a aplikace statkových hnojiv).
 • Pořízení dodatečných technologií ke snížení úrovně znečištění ovzduší (např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení).
 • Čistící a kropicí vozy.
 • Změny technologických postupů za účelem snížení emisí.
 • Rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií.
 • Rozšiřování středotlaké sítě zemního plynu případně dalších distribučních energetických systémů v obcích.
 • Kompletní nebo dílčí náhrada či rekonstrukce stávajících stacionárních zdrojů znečišťování.

Typy příjemců: právnické osoby a fyzické osoby podnikající, vlastníci a provozovatelé stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.

Podporované typy projektů:

 • Výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší v celorepublikovém či regionálním měřítku (zejména monitorovací sítě, laboratoře, zabezpečení sběru vzorků a přenosu dat, technika pro primární zpracování dat, jejich archivaci a prezentaci).
 • Pořízení a aktualizace systémů určených pro hodnocení kvality ovzduší a posouzení dopadů
Nahrávám...
Nahrávám...