dnes je 18.7.2024

Input:

Průběh řízení po podání nabídek pro nadlimitní režim

1.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.10.3
Průběh řízení po podání nabídek pro nadlimitní režim

Mgr. Filip Červenka

Nabídky

Ustanovení § 107 odst. 1 ZZVZ stanoví pravidlo, že se nabídky podávají vždy písemně, a to buď v elektronické podobě prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického nástroje nebo v listinné podobě. Při podání nabídky v listinné podobě musí být nabídky podány v uzavřených obálkách označených názvem veřejné zakázky.

Dodavatel může podat v jednom zadávacím řízení pouze jednu nabídku. Variantní nabídka se přitom dle § 107 odst. 3 ZZVZ považuje pouze za jednu nabídku a je tedy v souladu se zákonem.

Podle zákona je zakázáno, aby dodavatel, který do zadávacího řízení podal svou nabídku, byl současně osobou, prostřednictvím které jiný dodavatel v rámci stejného zadávacího řízení prokazuje svou kvalifikaci. Pravděpodobně však s ohledem na znění zákona nelze vyloučit variantu, kdy určitý dodavatel sám nepodává nabídku, ale je poddodavatelem více dodavatelů, kteří podávají nabídku ve stejném zadávacím řízení.

Dodavatele, který porušil toto pravidlo, tedy podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel vyloučí.

Všechna výše uvedená pravidla týkající se nabídek (s výjimkou pravidla, že nabídka v listinné podobě musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky) se obdobně použijí i na předběžné nabídky.

Otevírání listinných a elektronických nabídek

Otevírání nabídek provádí dle § 108 ZZVZ zadavatel. Nabídky nesmí zadavatel otevřít před koncem lhůty pro jejich podání. Zákon zavádí novou terminologii. Oproti starému zákonu již nedochází k otevírání obálek s nabídkami, nýbrž přímo k otevírání nabídek, a to vzhledem k tomu, že při podávání nabídek v elektronické formě k faktickému otevírání obálek vůbec nedochází. Na rozdíl od staré právní úpravy již zadavatel nemusí pro otevírání obálek sestavovat tříčlennou komisi, nicméně pokud se rozhodne jí sestavit, zákon mu to nezakazuje.

Za otevření nabídky v elektronické podobě je podle § 109 odst. 1 ZZVZ považováno zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. Nabídky v elektronické podobě otevírá zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Zákon tedy oproti nabídkám v listinné podobě nevyžaduje, aby byly nabídky otevřeny bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty. U nabídek podaných elektronickými prostředky zadavatel kontroluje jejich autenticitu, včasnost jejich doručení a to, zda s nabídkou nebylo manipulováno před jejím otevřením. Další technické aspekty otevírání obálek v elektronické podobě upravuje § 5 vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody. Tento právní předpis stanoví především požadavek, že nabídky musí být v elektronickém nástroji chráněny šifrováním jejich obsahu v souladu s požadavky stanovenými touto vyhláškou.

Nabídky, které byly zadavateli doručeny v listinné podobě, je zadavatel povinen otevřít formou otevírání obálek. Otevírání obálek mají právo se zúčastnit účastníci zadávacího řízení a další osoby, o nichž tak stanoví zadavatel. Otevírání obálek je zadavatel povinen zahájit bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání obálek se koná bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení v případě, kdy má být v zadávacím řízení provedena elektronická aukce. Definici elektronické aukce obsahuje § 28 odst. 1 písm. m) ZZVZ.

U listinných nabídek zadavatel kontroluje zda byly doručeny včas a v uzavřené obálce označené názvem.

V rámci otevírání obálek s nabídkami zadavatel sděluje přítomným osobám identifikační údaje (dle § 28 odst. 1 písm. g ZZVZ) účastníků zadávacího řízení a údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení. To neplatí ve vztahu k údajům o nabídkové ceně nebo nákladech, pokud si zadavatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že tyto údaje musí být uvedeny v samostatné obálce, která bude zadavatelem otevřena po vyhodnocení kritérií kvality. V takovém případě se obálky musí otevírat ve dvou kolech. V prvním kole se otevřou obálky s nabídkami, v nichž jsou vynechány údaje o ceně a nákladech. Druhé kolo se koná až po vyhodnocení kritérií kvality a jsou v něm otevírány obálky obsahující údaje o nabídkové ceně nebo nákladech.

Situaci, kdy jsou zadavateli ve lhůtě pro podání nabídek doručeny jak obálky s nabídkami v listinné podobě, tak i nabídky v elektronické podobě, řeší § 110 odst. 4 ZZVZ. V takovém případě sdělí zadavatel na začátku otevírání obálek přítomným osobám zákonem předepsané údaje o nabídkách v elektronické podobě a poté pokračuje otevíráním obálek podaných v listinné podobě.

O otevírání obálek s nabídkami má zadavatel povinnost pořídit písemný protokol. Obsahem protokolu bude seznam všech nabídek, které byly v rámci otevírání obálek s nabídakmi otevřeny, a dále identifikační údaje účastníků zadávacího řízení, kteří tyto nabídky podali. Dále musí být součástí protokolu o otevírání obálek s nabídkami ty údaje z nabídek, které odpovídají číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení.

Snížení počtu účastníků zadávacího řízení

Ustanovení § 111 ZZVZ umožňuje plošně všem zadavatelům za splnění stanovených podmínek snižovat počet účastníků zadávacího řízení. Pomocí snížení počtu účastníků může dojít ke zefektivnění zadávacího řízení. Tento postup je vhodný zejména tam, kde je předmět plnění veřejné zakázky natolik složitý, že by jednání s účastníky a navazující hodnocení jejich nabídek působilo zadavateli vysokou administrativní zátěž.

Zadavatel je oprávněn snížit počet účastníků za předpokladu, že je tak uvedeno v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo ve výzvě uvedené v příloze č. 6 ZZVZ. Zadavatel současně musí uvést minimální počet účastníků zadávacího řízení, které vyzve k doručení nabídek, a kritéria pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení. Zadavatel není oprávněn provést snížení počtu účastníků zadávacího řízení v otevřeném nebo v užším řízení, není-li v zákoně stanoveno jinak. Zadavatel takto nesmí postupovat ani ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Minimální počet účastníků určený zadavatelem, kteří budou po snížení počtu účastníků vyzváni k podání nabídky, musí být vždy ze strany zadavatele předem stanoven a musí zajistit dostatečnou hospodářskou soutěž a činit tak vždy alespoň tři účastníky zadávacího řízení – jedná se tedy o kumulativní podmínky.

Zadavatel je oprávněn provést snížení počtu účastníku pouze na základě předem stanovených objektivních kritérií, a to pouze na základě kritérií technické kvalifikace. Stanovení

Nahrávám...
Nahrávám...