dnes je 18.7.2024

Input:

Průvodce čerpáním dotací EU a ČR - 9/2013

5.8.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

I v tomto vydání budeme ještě pokračovat v cyklu příspěvků věnovaných veřejným zakázkám. Rozebereme činnosti zadavatele v rámci dalšího druhu výběrového řízení, a to jednacího řízení bez uveřejnění.

JEDNACÍ ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

Jednací řízení bez uveřejnění (také "JŘBU") je druhem zadávacího řízení, ve kterém zadavatel přímo vyzývá jednoho či více zájemců k jednání, přičemž po skončení jednání podávají vyzvaní zájemci nabídky na plnění veřejné zakázky, které odrážejí výsledky jednání, popřípadě jsou z hlediska vyjednaných podmínek pro zadavatele ještě výhodnější.

Použití jednacího řízení bez uveřejnění je vázáno vždy na splnění zákonných podmínek v plném rozsahu, a to bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o veřejného, dotovaného či sektorového zadavatele. Možnost použití jednacího řízení bez uveřejnění je třeba vždy vykládat zužujícím (restriktivním) způsobem, neboť jednací řízení bez uveřejnění je u většiny jeho druhů krajním způsobem zadání veřejné zakázky, pokud není možné veřejnou zakázku objektivně zadat v jiném druhu zadávacího řízení.

Pro všechny případy zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění platí, že je nutné, aby zadavatel použití jednacího řízení bez uveřejnění řádně a v dostatečné míře odůvodnil co do oprávněnosti jeho použití (naplnění zákonných předpokladů). Z hlediska transparentnosti zadávacího řízení je vhodné, aby důvody pro použití jednacího řízení bez uveřejnění byly podrobně popsány již ve výzvě k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění.

Jednací řízení bez uveřejnění je nejméně formalizovaným zadávacím řízením, nejvíce se blíží sjednávání smlouvy podle občanského resp. obchodního zákoníku.

1. Podmínky použití (druhy JŘBU)
"Selhání trhu" (§ 23 odst. 1 - 3)

Zadavatel může zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění pokud

1) v předchozím otevřeném řízení, užším řízení, zjednodušeném podlimitním řízení nebo jednacím řízení s uveřejněním nebyly podány žádné nabídky (v případě jiného druhu zadávacího řízení tento postup není možný), nebo

2) v předchozím otevřeném řízení, užším řízení, zjednodušeném podlimitním řízení nebo jednacím řízení s uveřejněním byly podány pouze nevhodné nabídky, tzn. nabídky nerespektující požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky (nikoliv zadávací podmínky obecně); zadavatel např. požadoval dodávku osobních počítačů a jediný dodavatel, který podal nabídku, nabídl dodávku telefonních přístrojů, nebo

3) v předchozím užším řízení nebo jednacím řízení s uveřejněním nebyly podány žádné žádosti o účast v řízení. 

Pro možnost zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění je tedy třeba při splnění výše uvedených podmínek současného naplnění následujících podmínek:

 • zadavatel podstatně nezmění zadávací podmínky - podstatnou změnou se rozumí zejména změna v předmětu plnění, ale může jít i o podstatnou změnu obchodních, platebních nebo jiných podmínek - za podstatnou změnu je třeba považovat zejména takovou změnu podmínek, při které by se změnil (zpravidla rozšířil) potenciální okruh možných dodavatelů,  a
 • zadavatel zahájí jednací řízení bez uveřejnění bezodkladně po zrušení předchozího otevřeného řízení, užšího řízení nebo jednacího řízení s uveřejněním - lhůta "bezodkladně" není zákonem specifikována, nicméně lhůta mezi zrušením předchozího zadávacího řízení a zahájením jednacího řízení s uveřejněním by zpravidla neměla být delší než několik dnů, či týdnů.

Lze doplnit, že v tomto případě musí jít opravdu o důvody, pro které je zřejmé, že k selhání trhu došlo a toto selhání trhu zapříčinilo (buď zcela nebo podstatnou měrou) nemožnost výběru dodavatele prostřednictvím řádných zadávacích řízení. Zadavatel by měl nejprve přehodnotit, zda příčina neúspěchu předchozích zadávacích řízení netkví v nedostatečně vymezeném předmětu plnění, nepřiměřených požadavků na kvalifikaci, obchodní podmínky či pro dodavatele nepřijatelné kombinaci parametrů zadávacích podmínek.

Zadavatel neuveřejňuje předběžné oznámení, zadávací řízení zahajuje odesláním výzvy.

Technické, umělecké důvody, ochrana výhradních práv (§ 23 odst. 4 písm. a)

Veřejná zakázka může být splněna z technických či uměleckých důvodů, z důvodu ochrany výhradních práv nebo z důvodů vyplývajících ze zvláštního právního předpisu pouze jedním určitým dodavatelem.

Za technické důvody lze považovat například nekompatibilitu zařízení, které by bylo pořizováno od jiného než původního dodavatele, se zařízením již zadavatelem pořízeným. Z hlediska ochrany výhradních práv je možné uvažovat o použití jednacího řízení bez uveřejnění dle tohoto ustanovení např. v případě, kdy existuje jediný subjekt, který může poskytnout licenci na určité plnění požadované zadavatelem, samozřejmě za předpokladu, že zadavatel toto plnění požaduje oprávněně).

Zadavatel je povinen uveřejnit předběžné oznámení, zadávací řízení zahajuje odesláním výzvy.

Krajně naléhavý případ (§ 23 odst. 4 písm. b)
Veřejnou zakázku je nezbytné zadat:

 • v krajně naléhavém případě, který zadavatel svým jednáním nezpůsobil a ani jej nemohl předvídat, a z časových důvodů není možné zadat veřejnou zakázku v jiném druhu zadávacího řízení.

Všechny tři uvedené podmínky musí být naplněny současně. Veřejnou zakázku dle tohoto ustanovení lze zadat například v případě havárií (například únik kontaminované látky do řeky), živelních událostí (rozsáhlý lesní požár) či např. i v návaznosti na vyhlášený krizový stav podle § 2 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), popřípadě v bezprostřední návaznosti po jeho ukončení (za doby trvání krizového stavu lze rovněž uvažovat o použití zákonné výjimky podle § 18 odst. 2 písm. a) zákona).   

Zadavatel neuveřejňuje předběžné oznámení, zadávací řízení zahajuje odesláním výzvy. Zadávací dokumentace nemusí být součástí výzvy, splnění kvalifikace se neprokazuje.

Dodávky pro výzkum a vývoj (§ 23 odst. 5 písm. a)
Podmínka pro použití jednacího řízení bez uveřejnění je splněna pouze v případě, že dodávané zboží je vyráběno pouze pro účely výzkumu nebo vývoje, vyjma případů, kdy je zboží vyráběno ve větším množství za účelem dosažení zisku zadavatele nebo za účelem pokrytí nákladů zadavatele spojených s výzkumem nebo vývojem - především tedy zboží musí být vyráběno pouze pro výzkumné účely.

Zadavatel je povinen uveřejnit předběžné oznámení, zadávací řízení zahajuje odesláním výzvy.

Dodávky na komoditních burzách (§ 23 odst. 5 písm. c)
Přípustnost nákupu dodávek na komoditní burze jako specifické formy jednacího řízení bez uveřejnění vyplývá ze skutečnosti, že je-li nákup dodávek realizován na komoditní burze, jde již od samého principu o proces transparentní, který zajišťuje skutečně tržní cenu.

V tomto případě není zapotřebí předběžné oznámení, odůvodnění zakázky, písemná výzva, ani zadávací dokumentace. Splnění kvalifikace se neprokazuje. Proces nákupu dodávky je uskutečněn v okamžiku uzavření burzovního obchodu, ke kterému je vydáván závěrkový list s podmínkami burzovního obchodu. Zadavatel je povinen splnit povinnosti po uzavření smlouvy (zpracování písemné zprávy, uveřejnění o výsledku veřejné zakázky, zveřejnění smluv na profilu zadavatele, atd.) s tím, že některé úkony, které z vlastní povahy a principu nákupu dodávek na komoditní burze (burzovních obchodů), nejsou v plném rozsahu možné a splnitelné, zadavatel realizuje v odpovídající možné míře a rozsahu (např. zadavateli ze samého principu burzovního obchodování není znám počet obdržených nabídek ani identifikace uchazečů, vše eviduje komoditní burza ve svém obchodním systému - proto zadavatel v písemné zprávě uvede místo údaje podle § 85 odst. 2 písm. d) pouze odkaz na konkrétní komoditní burzu, která údaje o soutěži eviduje).

Podmínky pro vznik a vlastní fungování komoditní burzy stanovuje zákon č. 229/2006 Sb., o komoditních burzách, který dále mimo jiné upravuje i institut dohodců a státního dozoru a spolu se statutem burzy a systémem standardizovaných postupů a dokumentů upravuje i procesy uzavírání burzovních obchodů.

Zboží z likvidace a insolvence (§ 23 odst. 5 písm. d)
Jde o dodávky pořizované za zvláště výhodných podmínek od

 • dodavatele, který je v likvidaci, nebo
 • od osoby oprávněné disponovat s majetkovou podstatou v případě, že je vůči dodavateli vedeno insolvenční řízení.

Zadavatel neuveřejňuje předběžné oznámení, zadávací řízení zahajuje odesláním výzvy. Zadávací dokumentace nemusí být součástí výzvy. Splnění kvalifikace se neprokazuje.

Dodávky pořizované za cenu podstatně nižší po velmi krátkou dobu                                      (§ 23 odst. 5 písm. e)

Jde o zboží pořizované za cenu podstatně nižší, než je obvyklá tržní cena, a podstatně nižší cena je dodavatelem nabízena jen po velmi krátkou dobu. Veřejný zadavatel je oprávněn zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění podle tohoto písmene pouze ve vztahu k podlimitní veřejné zakázce. Splnění kvalifikace se neprokazuje.

Zadavatel neuveřejňuje předběžné oznámení, zadávací řízení zahajuje odesláním výzvy. Zadávací dokumentace nemusí být součástí výzvy.

Služby v návaznosti na soutěž o návrh (§ 23 odst. 6)
Zadavatel může zadat veřejnou zakázku na služby v jednacím řízení bez uveřejnění, jestliže zadávání veřejné zakázky navazuje na ukončenou soutěž o návrh. Předmětem této veřejné zakázky na služby však nesmí být vlastní realizace návrhu, pokud to povaha předmětu soutěže o návrh neodůvodňuje.

Bylo-li na základě soutěže o návrh vybráno více dodavatelů, je zadavatel povinen k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění vyzvat všechny účastníky, jejichž návrhy byly v soutěži o   návrh vybrány.

Zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění dle výše uvedeného však není možné, pokud se jedná o veřejnou zakázku na dodávku nebo veřejnou zakázku na stavební práce.

Zadavatel neuveřejňuje předběžné oznámení, zadávací řízení zahajuje odesláním výzvy. Zadávací dokumentace nemusí být součástí výzvy. Splnění kvalifikace se neprokazuje.

Dodatečné dodávky (§ 23 odst. 5 písm. b)
Jde o dodatečné dodávky od téhož dodavatele,

1) s nímž již byla uzavřena smlouva,
2) které jsou určeny jako

 • částečná náhrada původní dodávky nebo
 • jako rozšíření stávajícího rozsahu dodávky,

3) za předpokladu, že by

 • změna dodavatele nutila zadavatele pořizovat zboží odlišných technických parametrů, které by měly za následek neslučitelnost nebo 
 • znamenaly nepřiměřené technické obtíže při provozu a údržbě;

4) celková doba trvání původní smlouvy, včetně doby trvání smlouvy na dodatečné dodávky, nesmí v případě veřejného zadavatele přesáhnout dobu 3 let, pokud to není odůvodněno zvláštními okolnostmi.

Pro možnost použití tohoto ustanovení se musí jednat zejména o naprostou nekompatibilitu nově pořizované dodávky či dodávek s již pořízenou dodávkou, pokud by bylo pořizováno od jiného než původního dodavatele, nebo by vyvstaly nepřiměřené technické obtíže při provozu a údržbě, tedy takové, které by fakticky bránily využití původní dodávky k určenému účelu.

V tomto případě není třeba uveřejňovat předběžné oznámení, zadávací řízení je zahájeno odesláním výzvy dodavateli. Součástí výzvy je zadávací dokumentace.

Dodatečné stavební práce a služby - "vícepráce" (§ 23 odst. 7 písm. a)
Zadavatel může zadat veřejnou zakázku na stavební práce nebo veřejnou zakázku na služby v jednacím řízení bez uveřejnění, jestliže jde

1) o dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby, které

 • nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách,
 • jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a
 • tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb,

2) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby budou zadány témuž dodavateli, který realizoval původní veřejnou zakázku,

3) dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby

 • nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky (oddělení by způsobilo závažnou újmu zadavateli), nebo
 • mohou být technicky či ekonomicky odděleny, avšak dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, a

4) v případě veřejného zadavatele celkový rozsah dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb nepřekročí 20 % ceny původní veřejné zakázky.

Nelze započítávat v rámci jedné zakázky vícepráce (nové plnění, které lze realizovat pouze prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění) oproti méněpracím (části předmětu původní zakázky, která nebude realizována). O změnách smlouvy více v části věnované změně smlouvy.

V případě, že tímto způsobem budou zadávány dodatečné služby, není třeba uveřejňovat předběžné oznámení, je však třeba zpracovat a odeslat dodavateli výzvu vč. zadávací dokumentace.

V případě dodatečných stavebních prací není třeba uveřejňovat předběžné oznámení, není třeba ani připravovat výzvu. Jednací řízení bude realizováno sjednáním dodatku smlouvy k původní smlouvě. Je však třeba pořídit písemný soupis prací realizovaných na základě dodatku smlouvy včetně odůvodnění nezbytnosti takto zadaných stavebních prací.

Nové stavební práce

Nahrávám...
Nahrávám...