dnes je 2.3.2024

Input:

Rekonstrukce a revitalizace hradu Helfenburk u Bavorova- příklad projektové žádosti

1.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V rámci článku Vám představíme projektovou žádost, která reaguje na aktuálně vyhlášenou výzvu č. 41 nazvanou „Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – int. proj. IPRÚ“ z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Cílem této výzvy je podpora ochrany kulturního dědictví a potažmo regionální rozvoj a je zaměřena na 3 hlavní aktivity: 1. Muzea 2. Památky 3. Knihovny

Představení projektu
Modelový příklad úspěšné projektové žádosti je situován do oblasti jižních Čech (okres Strakonice). Projektová žádost je strukturována v souladu s nastavením informačního systému ISKP14+, ve kterém se žádost elektronicky podává a v souladu s podmínkami výzvy.

Projektová žádost

Anotace projektu
Cílem projektu je rekonstrukce hradu Helfenburk u Bavorova a zkvalitnění poskytovaných služeb za účelem zvýšení počtu návštěvníků. Prioritou je oprava zdiva hradu ohrožující zdraví návštěvníků. Dále bude zaveden vodovod a elektrická energie, jejichž absence brání dalšímu rozvoji. Pro větší spokojenost turistů bude zřízeno zpevněné parkoviště, vytvořeny informační tabule v areálu hradu a zřízeny nové webové stránky. Očekává se nárůst počtu návštěvníků především v letním období.

Jaký problém projekt řeší? 
Projekt řeší problém nedostatku financí pro zavedení vody a elektrické energie do prostor hradu Helfenburk u Bavorova, což napomůže zkvalitnění poskytovaných služeb. Bez vody a elektrické energie je obtížné poskytovat kvalitní občerstvení a kvalitní sociální zařízení vyhovující potřebám

návštěvníků. Kvůli neexistenci elektrické energie v kiosku v areálu hradu není pro návštěvníky lákavé přijet mimo hlavní turistickou sezónu - je tam zima a není možné poskytovat velkou nabídku teplých nápojů na zahřátí. Hrad Helfenburk se tudíž potýká s problémy sezónnosti a bylo by vhodnější, aby návštěvnost byla lépe rozložená do období celého roku. V rámci projektu by mělo být také upraveno současné parkoviště nacházející se přímo na poli pod hradem. Z důvodu jeho nezpevněného povrchu způsobuje problémy využívat ho například po každém mírně vydatnějším dešti. Kvůli špatnému zpracování webových stránek hrad nepůsobí dostatečně lákavě pro mnohé nové návštěvníky, nepůsobí jako důvěryhodné oficiální stránky kulturní památky.

Jaké jsou příčiny problému
V rukou původních správců se hradu nedostávalo dostatečné odborné péče, nestarali se o jeho revitalizaci a potřebnou rekonstrukci. Původní správci se nestarali o jakoukoliv marketingovou podporu objektu a ani nebylo v té době hlídáno, zda příchozí návštěvník u brány zaplatil vstupné, i když výše vstupného byla stanovena. S ohledem na takovéto chování hrad přišel o množství peněz, které mohly být na potřebné opravy a zkvalitnění poskytovaných služeb použity. Hrad tak chátral až do doby, než péči o něj před pár lety převzal současný správce, který se snaží zachránit hrad, aby mohl zůstat přístupný i budoucím generacím. Nicméně tržby ze vstupného a prodeje drobného občerstvení návštěvníkům nejsou ani zdaleka dostačující a proto stále přetrvává nedostatek finančních prostředků potřebných pro veškeré opravy zdiva a zavedení elektrické energie a vody. Webové stránky působí neoficiálně, nedůvěryhodně, zastarale, informace na nich jsou nepřehledné a nedostatečné. Stránky nejsou příliš vhodné pro propagaci objektu coby cenné kulturní památky, která stojí za návštěvu.

Co je cílem projektu?
Cílem projektu je zvýšit počet návštěvníků hradu Helfenburk u Bavorova pomocí zvýšení kvality poskytovaných služeb. Prioritou je rekonstrukce historických částí hradu tak, aby byl pro návštěvníky bezpečný a zachránit jeho stav, aby mohl být přístupný i budoucím generacím. To obnáší především zpevnění zdiva v určitých částech hradu. Pro vybudování kvalitního sociálního zařízení a stravovacího zařízení je nutné zavést vodovod a elektrickou energii. Další potřebné zlepšení přinese vybudování zpevněného parkoviště se štěrkovým povrchem na místě současného parkoviště na poli pod hradem, což by mělo pomoct odstranit současné problémy s parkováním v případě nepříznivého deštivého počasí. Jako doplňkovou činnost pak projekt řeší problém nedostatečné propagace hradu jako památky vhodné pro návštěvu a vedlejším cílem je tedy vytvoření nových webových stránek včetně zajištění správné péče o ně a vybudování informačních tabulí v areálu hradu a podél přístupové cesty vedoucí od parkoviště k bráně hradu.

Jaké změny jsou v důsledku projektu očekávány? 
V důsledku realizace projektu je očekáváno zajištění většího povědomí o existenci hradu a tím především zvýšení počtu návštěvníků přijíždějících na hrad. S ohledem na současný problém sezónnosti je očekávána i podpora v zimních měsících pomocí rozšířené nabídky teplých nápojů na zahřátí. Kvalitnější sociální zařízení nahradí stávající mobilní toalety, které podle průzkumů nesplňují očekávání a potřeby příchozích návštěvníků.

Vedle vlivu na nový kiosek pro prodej občerstvení umožní zavedení elektrické energie osvětlení celého areálu, což má vliv na prodloužení otevírací doby objektu a rozšíření nabídky o turisticky atraktivní večerní prohlídky, které by bylo možné nabízet za vyšší než standardní cenu. Výše uvedená zlepšení, lepší prostory pro občerstvení a propracované webové stránky zapůsobí na turisty kvalitněji, než jsou stávající nabízené služby a motivují je k příjezdu. Zavedení informačních tabulí v prostorách hradu zabezpečí jejich vyšší spokojenost a vyřeší problém s neexistencí průvodcovských služeb na hradě pro individuální návštěvníky.

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?
Nejdůležitější aktivitou projektu je důkladná oprava zdiva, která zabrání padání uvolněných kamenů a tím zajistí požadované větší bezpečí návštěvníků hradu Helfenburk. Pro vybudování kvalitního sociálního zařízení a zlepšení nedostatečného stravovacího zařízení je potřeba zavést vodovod a elektrickou energii, která doposud v prostorách objektu chybí. Pod hradem v místě, kde dnes parkují návštěvníci na obyčejném poli, bude vybudováno zpevněné značené parkoviště, které je vhodné i pro příjezd v nepříznivém deštivém počasí. Cestu od parkoviště k hradní bráně návštěvníkům zpříjemní nová naučná stezka, vhodná pro různé věkové kategorie, nicméně v plánu je zaměření především na děti školního věku. V areálu hradu budou na několika místech umístěny informační tabule o historii i současnosti hradu, což by mělo dostatečně vyřešit absenci průvodcovských služeb pro individuální návštěvníky. Pro efektivní propagaci hradu budou vytvořeny nové webové stránky s veškerými informacemi pro návštěvníky, včetně tipů na výlety do okolí a chystaných akcí. Nahradí tak stávající internetové stránky neodpovídající požadavkům

Popis realizačního týmu projektu
Realizační tým projektu se skládá ze tří kompetentních členů, z nichž každý má zodpovědnost za finální výsledek určité části. Stanovením hlavních cílů, kam bude projekt směřovat a odpovědí na otázky typu "Jaký problém projekt řeší?", "Jaká změna je v důsledku projektu očekávána?", "Jaké aktivity v projektu budou realizovány?", "Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu?" apod. a určením cílové skupiny projektu se zabývá koordinační manažer projektu. Podrobné rozplánování projektu do jednotlivých etap, jejich popis a zajištění hladké návaznosti tak, aby nebyl projekt zbytečně zdlouhavý, má na starosti projektový manažer. Za finanční stránku projektu týkající se naplánování rozpočtu, nákupu potřebného materiálu a dohledu, jak je s finančními prostředky nakládáno, je zodpovědný finanční manažer projektu. Veškeré části zpracování projektu byly navzájem pravidelně konzultovány všemi členy realizačního týmu, aby bylo dosaženo shody a co nejvyšší kvality, díky čemuž byly objeveny nedostatky již v počátku a předešlo se tím problémům budoucím.

Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu?
Doposud nebyla propagaci objektu věnována přílišná pozornost. S ohledem na stávající webové stránky, které jsou zastaralé a nevyhovující současným požadavkům, budou vytvořeny nové, s modernějším vzhledem a především se všemi potřebnými informacemi, které by návštěvníky mohly zajímat. Obsahovat budou zároveň značné množství reprezentativních fotografií vytvořené profesionálním fotografem a dále propagační video. Na nich noví návštěvníci uvidí, co mohou od příjezdu na hrad očekávat, a ti, co již někdy dříve hrad navštívili, se přesvědčí o tom, jaké změny byly provedeny. Vzhledem k současnému trendu budou do propagace zařazeny také sociální sítě, se zaměřením na využití sociální sítě Facebook, na které stále více lidí hledá informace a recenze o místech, která se chystají během trávení volného času a výletů navštívit. Správou webových i facebookových stránek bude pověřena kompetentní osoba. Pro zachování kvality bude dotyčné osobě zaplaceno speciální školení zabývající se touto problematikou.

Jaká existují rizika projektu?
Existuje riziko toho, že i přes kvalitnější nabízené služby upřednostní lidé zachovalejší hrady v okolí před zříceninou hradu Helfenburk u Bavorova. Mezi další rizika patří nedostatečný zájem o návštěvu hradu vzhledem k nevýhodné poloze. Během rekonstrukce je pravděpodobné, že hladký průběh projektu naruší alespoň některý z množství externích vlivů, které se dají špatně předvídat. Patří mezi ně nepřízeň počasí, kvůli kterému nebude možné provést plánované úkony v termínu, kdy by být provedeny měly, a dokončení etap bude muset být posunuto.

Dále mohou vyvstat problémy s dodáním materiálu, který dorazí na místo se zpožděním, v nedostatečném množství nebo poškozený a jeho reklamace opět mírně pozdrží realizaci plánovaných aktivit. Drobná rizika jsou očekávána i s ohledem na personální zajištění u jednotlivých etap projektu. Nejistota je možná i při územním plánování pro zavedení vodovodu.

Cílová skupina
Návštěvníci

Popis cílové skupiny:
Cílovou skupinou, na kterou bude zaměřen tento projekt, jsou čeští turisté všech věkových kategorií, kteří chtějí poznávat krásy České republiky a zajímají se o památky a historii, či jen chtějí strávit čas v přírodě se svou rodinou a přáteli. Ve velkém množství případů se může jednat o turisty cestující za dovolenou do nedalekého Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava anebo při cestě na jinou blízkou památku. Hlavním přínosem pro cílovou skupinu bude v první řadě obnovená a posílená bezpečnost při návštěvě hradu Helfenburk - a to díky opravě zdiva. Dalším přínosem bude bohatší kulturní prožitek spojený s poznáváním historie a tajuplnosti hradu Helfenburk a pozorováním kouzelné přírody díky naučným tabulím. Díky zavedení elektřiny a vodovodu bude pro turisty návštěva hradu příjemnější, pohodlnější a bude jim umožněno poznat hrad i z jiné perspektivy (např. noční prohlídky hradu). Český turista se na své trase za poznáním vždy rád občerství, k čemuž bude přihlížet lepší vybavenost hradní krčmy. Návštěvníci zajisté ocení i nově upravené zpevněné parkoviště, jakožto i srovnanou cestu na hrad, která umožní návštěvu i hendikepovaným osobám.

Etapy projektu:

Pořadí etapy:

1

Název etapy:

Vypracování plánu rekonstrukce

Předpokládané datum zahájení:

1. 4. 2017

Předpokládané datum ukončení:

1. 7. 2017

Předpokládaná doba trvání (v měsících):

3,00

Popis etapy:

V rámci první etapy dojde k celkovému vypracování plánu rekonstrukce, kde je zahrnut i architektonický návrh stavebních úprav, který se zaměřuje nejvíce na stabilizaci zdiva a kleneb s ohledem na bezpečnost návštěvníků. K nejvíce úpravám dojde podle plánu ve vstupní části, naopak nejméně úprav bude provedeno na III. nádvoří. Celkový plán rekonstrukce dále zahrnuje zavedení elektřiny, která je nezbytná zejména pro krčmu, kde se návštěvníkům nabízí lehké pokrmy a nápoje na zahřátí, dále zavedení vodovodu, který budeme zavádět již kvůli zmíněné krčmě a též kvůli toaletám, a vybudování jak zpevněného asfaltového parkoviště, tak zpevněné cesty vedoucí z parkoviště k hradu, čímž umožníme lepší dostupnost návštěvníků na hrad Helfenburk.

 

Pořadí etapy:

2

Název etapy:

Zahájení rekonstrukce - oprava zdiva

Předpokládané datum zahájení:

2. 7. 2017

Předpokládané datum ukončení:

2. 10. 2017

Předpokládaná doba trvání (v měsících):

3,00

Popis etapy:

Ve druhé etapě dojde k opravě potřebného zdiva v oblastech možného ohrožení návštěvníků v důsledku padání kamenů. Oprava zdiva bude probíhat zejména ve vstupní části, kde je stav zdiva momentálně kritický, a naopak nejméně úprav proběhne na III. nádvoří. V této fázi je nezbytné zdivo očistit, doplnit kameny a maltovou výplní. Při opravě zdiva klenby, která bude probíhat jak ve vstupní části tak i na I. a II. nádvoří, je též nezbytné zdivo očistit, doplnit kameny a maltovou výplní, ale v tomto případě je rovněž důležité před celým prováděním klenbu řádně stabilizovat, tudíž podepřít zpevňovanou část klenby, mírně přizvednout a dospárovat. Při této práci se klade důraz na bezpečnost provádění, jelikož při špatném podepření zdiva je možné totální zhroucení zpevňované části. Stabilizace tedy bude spočívat ve statickém zabezpečení a v dospárování hloubkových spár. Po ukončení opravy zdiva umožníme návštěvníkům nahlédnutí do všech částí hradu. Zatraktivníme tím turistům návštěvu hradu Helfenburk.

 

Pořadí etapy:

3

Název etapy:

Zavedení elektřiny

Předpokládané datum zahájení:

3. 10. 2017

Předpokládané datum ukončení:

3. 4. 2018

Předpokládaná doba trvání (v měsících):

6,00

Nahrávám...
Nahrávám...