dnes je 27.5.2024

Input:

Výběr dodavatele a uzavření smlouvy na veřejnou zakázku

16.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.1
Výběr dodavatele a uzavření smlouvy na veřejnou zakázku

Mgr. Filip Červenka

Výběr dodavatele a oznámení o výběru dodavatele

Podle § 122 odst. 1 ZZVZ je zadavatel povinen vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla na základě interního rozhodovacího procesu provedeného v rámci zadavatele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek nebo výsledku elektronické aukce, pokud byla použita. Zadavatel své rozhodnutí oznamuje navenek prostřednictvím oznámení o výběru dodavatele. Je-li v zadávacím řízení jeden účastník, není zadavatel povinen provádět hodnocení nabídky jediného účastníka.

Vybraného dodavatele zadavatel vyzve, aby předložil originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, pokud zadavatel tyto doklady již nemá k dispozici. Zadavatel taktéž vyzve dodavatele k předložení dokladů nebo vzorků, pokud jejich předložením podle § 104 odst. 1 písm. a) ZZVZ podmínil uzavření smlouvy. Je-li dodavatel právnickou osobou, je zadavatel povinen vyžadovat od dodavatele prostřednictvím výzvy také informace a doklady o majetkové struktuře dodavatele podle § 104 odst. 2 ZZVZ.

Podle § 122 odst. 5 ZZVZ je zadavatel povinen vyloučit účastníka zadávacího řízení, který nepředložil požadované údaje, doklady nebo vzorky, nebo pokud výsledek zkoušek vzorků neodpovídá zadávacím podmínkám.

Oznámení o výběru dodavatele zasílá zadavatel všem účastníkům zadávacího řízení. Výjimku z tohoto pravidla stanoví zákon pro zjednodušené podlimitní řízení, v němž si zadavatel může v zadávací dokumentaci vyhradit, že oznámení o výběru dodavatele uveřejní na svém profilu. Oznámení musí zadavatel zaslat v zadávací lhůtě podle § 40 ZZVZ, pokud tuto lhůtu stanovil a s účastníky se nedohodnul jinak. Není-li tato lhůta stanovena, zákon určuje, že zadavatel toto oznámení odešle bez zbytečného odkladu od rozhodnutí o výběru dodavatele.

Oznámení musí obsahovat náležitosti uvedené v § 122 bodech a) a b) ZZVZ, ovšem s výjimkou jednacího řízení bez uveřejnění a zadávacího řízení, v němž je jen jeden účastník zadávacího řízení.

Uzavření smlouvy na veřejnou zakázku

K završení zadávacího řízení nedochází oznámením o výběru dodavatele, nýbrž až uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem. Zákon však zakazuje uzavření smlouvy před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru

Nahrávám...
Nahrávám...