dnes je 18.7.2024

Input:

Vzor B: Smlouva o vkladu podniku

6.5.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor B: Smlouva o vkladu podniku

Mgr. Zuzana Kittrichová

Stáhnout vzor

Vzor
Smlouva o vkladu podniku


Michal Svoboda
nar. dne 31. 12. 1976
bytem Rooseveltova 7, Praha 6 – Bubeneč, PSČ: 160 00
(dále také jako „Vkladatel“ na straně jedné)

a

ABC, s.r.o.
IČO: 123 45 678
se sídlem Dejvická 12, Praha 6 – Dejvice, PSČ: 160 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 123456
jejímž jménem jedná Jan Novák, jednatel

(dále jako „Společnost“ na straně druhé)

(Vkladatel a Společnost dále společně také jako „smluvní strany“ a každý samostatně také jako „smluvní strana“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají ve smyslu ustanovení § 59 odst. 5 ve spojení s § 476 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „obchodní zákoník“), tuto


smlouvu o vkladu podniku


I.
Preambule

 1. Vkladatel je podnikatelem podnikajícím na základě živnostenského oprávnění s předmětem podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, pod IČO: …, s místem podnikání …, PSČ: … (dále jako „Živnost“).

 2. Valná hromada Společnosti rozhodla dne … ve formě notářského zápisu NZ …/2013, N …/2013 (dále jako „Rozhodnutí valné hromady“) podle § 143 odst. 3 obchodního zákoníku o zvýšení základního kapitálu Společnosti z dosavadní výše 200 000 Kč o částku … Kč na výslednou výši … Kč, a to nepeněžitým vkladem Vkladatele.

 3. Na základě Rozhodnutí valné hromady převzal Vkladatel dne … závazek k nepeněžitému vkladu, a to písemným prohlášením dle § 143 odst. 6 obchodního zákoníku.

 4. Vkladatel má v úmyslu vložit do základního kapitálu Společnosti jako nepeněžitý vklad svůj podnik, jak je definován níže v čl. II. této smlouvy.

 5. S ohledem na výše uvedené uzavírají smluvní strany tuto smlouvu.


II.
Předmět nepeněžitého vkladu

 1. Předmětem nepeněžitého vkladu Vkladatele je jeho podnik. Podnikem Vkladatele se ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 obchodního zákoníku rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání spočívajícího v provozování Živnosti. K podniku Vkladatele náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří Vkladateli jako podnikateli a slouží k provozování podniku Vkladatele nebo vzhledem ke své povaze mají k tomuto účelu sloužit.

 2. Podnik je popsán, specifikován a ohodnocen znaleckým posudkem znalce …, IČO: …, místem podnikání …, č. … ze dne … (dále jako „Znalecký posudek“). Znalec byl jmenován pro účely ocenění nepeněžitého vkladu usnesením Městského soudu v Praze, č. j. … ze dne …, které nabylo právní moci dne …. Smluvní strany prohlašují, že jsou s obsahem znaleckého posudku podrobně obeznámeny.

 3. Součástí Podniku je dle Znaleckého posudku nemovitost – budova č. p. … nacházející se na pozemku parc. č. …, katastrální území …, obec … a pozemek parc. č. …, katastrální území … obec … (dále jako „Nemovitost“). S ohledem na tuto skutečnost je součástí této smlouvy písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku.


III.
Hospodářská využitelnost předmětu vkladu

 1. Smluvní strany prohlašují, že Podnik je jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu Společnosti ve smyslu ustanovení § 59 odst. 2 obchodního zákoníku majetkem, jehož hospodářská hodnota je zjistitelná, neboť byla na základě Znaleckého posudku stanovena na částku … Kč.

 2. Smluvní strany dále prohlašují, že je Podnik ve smyslu ustanovení § 59 odst. 2 obchodního zákoníku nepeněžitým vkladem, který může Společnost hospodářsky využít ve vztahu k předmětu podnikání, neboť Podnik spočívá v provozování Živnosti, která je totožná s předmětem podnikání Společnosti.

 3. Smluvní strany dále prohlašují, že jednatel Společnosti předložil valné hromadě písemnou zprávu podle § 143 odst. 6 ve spojení s § 204 odst. 3 obchodního zákoníku, ve které uvedl, že zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu Společnosti, a dále popsal důvody zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem a odůvodnil výši nepeněžitého vkladu.


IV.
Předání Podniku

 1. Vkladatel vkládá s účinností ke dni … do Společnosti Podnik a převádí na ni vlastnické právo k Podniku. Společnost s účinností ke dni … Podnik přejímá a přebírá též závazky Vkladatele související s Podnikem.

 2. Vkladatel se zavazuje předat Podnik Společnosti a Společnost se zavazuje Podnik od Vkladatele převzít nejpozději ke dni …. O předání a převzetí Podniku bude smluvními stranami sepsán

Nahrávám...
Nahrávám...