dnes je 17.7.2024

Input:

Vzor - Darovací smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene

20.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.4
Vzor - Darovací smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene

Mgr. Jana Rejtarová

František Plekanec,

nar. 24. listopadu 1927,

trvale bytem Nádražní 52, Brno, PSČ 602 00

(v rozsahu darovací smlouvy dále jen jako "Dárce", v rozsahu smlouvy o zřízení věcného břemene dále jen jako "Oprávněný z věcného břemene" na straně jedné)

a

Jindřich Plekanec

nar. 30. listopadu 1960

trvale bytem Nádražní 52, Brno, PSČ 602 00

(v rozsahu darovací smlouvy dále jen jako "Obdarovaný", v rozsahu smlouvy o zřízení věcného břemene dále jen jako "Povinný z věcného břemene" na straně druhé)

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 2055 a násl. a § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto

darovací smlouvu
a

1.1 Dárce tímto prohlašuje, že je výlučným vlastníkem následujících nemovitostí:

  • pozemkové parcely st. č. 29, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 296 m2, jejíž součástí je stavba – budova s č. p. 52, rodinný dům,

  • pozemkové parcely č. 39/1, zahrada, o výměře 1044 m2,

vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, na listu vlastnictví č. 193 pro katastrální území Brno-město, obec Brno (dále jen jako "Předmět darování").

II.
Předmět darování

2.1 Dárce touto darovací smlouvou daruje do výlučného vlastnictví Obdarovaného nemovitosti specifikované v článku I této smlouvy, tj.:

  • pozemkovou parcelu st. č. 29, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 296 m2, jejíž součástí je stavba – budova s č. p. 52, rodinný dům,

  • pozemkovou parcelu č. 39/1, zahrada, o výměře 1 044 m2,

vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, na listu vlastnictví č. 193 pro katastrální území Brno-město, obec Brno.

2.1 Obdarovaný Předmět darování specifikovaný v odstavci 2.1 tohoto článku do svého výlučného vlastnictví přijímá.

III.
Zřízení věcného břemene

3.1 Obdarovaný tímto coby povinný z věcného břemene bezúplatně zřizuje ve prospěch Oprávněného z věcného břemene věcné břemeno (služebnost) spočívající v právu doživotně užívat následující nemovitosti:

a) pozemkovou parcelu st. č. 29, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 296 m2, jejíž součástí je stavba – budova s č. p. 52, rodinný dům,

b) pozemkovou parcelu č. 39/1, zahrada, o výměře 1 044 m2.

3.2 Oprávněný z věcného břemene právo odpovídající věcnému břemeni přijímá a Povinný z věcného břemene se zavazuje toto právo trpět.

IV.
Ostatní ujednání

4.1 Obdarovaný prohlašuje, že mu je ke dni podpisu této smlouvy dostatečně a úplně znám stav Předmětu darování.

4.2 Dárce prohlašuje, že na Předmětu darování neváznou žádné dluhy, věcná břemena ani

Nahrávám...
Nahrávám...