dnes je 17.7.2024

Input:

Vzor - Smlouva o smlouvě budoucí kupní

12.10.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.2
Vzor - Smlouva o smlouvě budoucí kupní

JUDr. Jarmila Gajdošíková

Smluvní strany

Jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště

(dále jen jako "budoucí prodávající")

na straně jedné

a

Jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště

(dále jen jako "budoucí kupující")

na straně druhé

uzavírají tuto smlouvu o smlouvě budoucí kupní

I.
Prohlášení prodávajícího

1.1 Budoucí prodávající prohlašuje, že je na základě kupní smlouvy ze dne 1. 2. 2009 výlučným vlastníkem motocyklu Jawa, 123S, registrační značky AH123, rok výroby 2008, VIN JAWA123S123456789.

1.2 Smluvní strany prohlašují, že mají zájem na uzavření kupní smlouvy. Vzhledem ke skutečnosti, že budoucí prodávající v současné době motocykl pronajal svému bratrovi, není možné samotnou kupní smlouvu v současné době uzavřít.

II.
Termín uzavření smlouvy budoucí kupní

2.1 Budoucí prodávající se zavazuje uzavřít kupní smlouvu nejpozději do 1. 8. 2016. Předmětem smlouvy bude motocykl popsaný v článku I této smlouvy za kupní cenu 10 000 Kč budoucímu kupujícímu. Současně s podpisem smlouvy bude kupujícímu předán motocykl a veškeré doklady a klíče od něj, to vše v místě bydliště budoucího prodávajícího dle této smlouvy.

2.2 Budoucí prodávající se zavazuje, že motocykl specifikovaný v čl. I této smlouvy, který se zavázal převést budoucímu kupujícímu, od účinnosti této smlouvy nezatíží zástavním právem, věcným břemenem, jinou právní vadou či jiným způsobem nesníží její hodnotu, ledaže půjde o drobné opotřebení této movité věci spojené s jejím běžným užíváním. Pro případ, že

Nahrávám...
Nahrávám...