dnes je 17.7.2024

Input:

Vzor - Smlouva o úschově - úschova movité věci (osobní automobil)

12.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.12.1.1
Vzor – Smlouva o úschově – úschova movité věci (osobní automobil)

JUDr. Michal Zeman

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi smluvními stranami

Ing. Petrem Ptáčkem,

nar. 6. března 1982,

trvale bytem U hnízda 1997, 158 00 Praha 5 – Stodůlky,

e-mail: ptacek@ptacekmail.cz ; tel: 505909312

(dále také jen "Uschovatel")

a

Mgr. Stanislavou Sokolovou,

nar. 2. října 1985,

trvale bytem Sokolovská 14, 356 01 Sokolov,

e-mail: sokolova@.akzp.cz ; tel: 515762421,

(dále také jen "Schovatel")

(uschovatel a schovatel jsou pro účely této smlouvy společně označováni jako "Smluvní strany")

uzavřena v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "NOZ“), tato

smlouva o úschově

(dále jen "Smlouva")

I.
Předmět úschovy

1.1 Uschovatel podpisem této smlouvy prohlašuje, že je výlučným vlastníkem automobilu Volkswagen Golf, 1.9 Tdi, Turbo, RZ:: 4A4 32 87, VIN: 8789874762803768, rok výroby 2012, (dále také jen "Předmět převodu"), což vyplývá z velkého technického průkazu č. AR 34770 ze dne 2. 4. 2012, jehož kopie tvoří nedílnou přílohu této smlouvy jako její příloha č. 1.

1.2 Smluvní strany podpisem této smlouvy prohlašují, že Uschovatel předal Schovateli při podpisu této Smlouvy Předmět úschovy a Schovatel Předmět úschovy do úschovy přijal.

1.3 Schovatel se zavazuje podpisem této Smlouvy Předmět úschovy pro Uschovatele opatrovat po dobu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.

II.
Stav předmětu úschovy

2.1 Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily se stavem Předmětu úschovy, kdy Předmět úschovy není poškozen, jeho stav odpovídá stáří a stav tachometru ke dni podpisu této smlouvy činí .... km. Smluvní strany zadokumentovaly stav Předmětu převodu na fotodokumentaci, která tvoří nedílnou přílohu této smlouvy jako její příloha č. 2.

2.2 Uschovatel dále prohlašuje, že Předmět úschovy je plně způsobilý k provozu na pozemních komunikacích, je řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při provozu na pozemních komunikacích (povinné ručení) a rovněž pro případ havarijního pojištění. Předmět úschovy je předáván současně s příslušenstvím, a to rezervou, kanystrem a povinnou výbavou.

III.
Způsob opatrování

3.1 Schovatel se zavazuje Předmět úschovy opatrovat tak, že o něj bude řádně pečovat a opatrovat jej před poškozením,

Nahrávám...
Nahrávám...