dnes je 18.7.2024

Input:

16/2016 Sb., Vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění účinném k 1.1.2022

č. 16/2016 Sb., Vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění účinném k 1.1.2022
VYHLÁŠKA
ze dne 13. ledna 2016
o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
487/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění, celkem 62 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad”) stanoví podle § 98a odst. 2 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 211/2011 Sb., k provedení § 23 odst. 1 písm. a), § 24 odst. 10 písm. a), § 25 odst. 10 písm. a) a § 28 odst. 1 písm. a) energetického zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví
a)  podmínky připojení výroben elektřiny (dále jen „výrobna”), distribučních soustav a odběrných míst zákazníků k elektrizační soustavě,
b)  způsob stanovení podílu nákladů spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu elektřiny a
c)  pravidla pro posuzování souběžných požadavků na připojení.
§ 2
Základní ustanovení
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  rezervovaným příkonem
1.  hodnota elektrického příkonu v místě připojení k přenosové soustavě v MW v základním zapojení sjednaná s provozovatelem přenosové soustavy na základě požadovaného příkonu a technických parametrů zařízení přenosové soustavy v místě připojení k přenosové soustavě, nebo
2.  hodnota elektrického příkonu sjednaná s provozovatelem distribuční soustavy na základě požadovaného příkonu v místě připojení v MW na hladině velmi vysokého nebo vysokého napětí nebo ve výši jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem v A v místě připojení na hladině nízkého napětí,
b)  rezervovaným výkonem
1.  hodnota připojovaného výkonu výrobny sjednaná v místě připojení k přenosové soustavě v MW,
2.  hodnota připojovaného výkonu výrobny sjednaná v místě připojení k distribuční soustavě v MW, nebo
3.  hodnota výkonu v MW sjednaná s provozovatelem přenosové soustavy v místě připojení distribuční soustavy nebo sjednaná s provozovatelem distribuční soustavy v místě připojení jiné distribuční soustavy,
c)  zařízením výrobna, distribuční soustava nebo odběrné elektrické zařízení,
 
d)  mikrozdrojem zdroj elektrické energie a všechna související zařízení pro výrobu elektřiny, určený pro paralelní provoz s distribuční soustavou nízkého napětí se jmenovitým střídavým fázovým proudem do 16 A na fázi včetně a celkovým maximálním instalovaným výkonem do 10 kW včetně,
e)  žadatelem fyzická nebo právnická osoba, která žádá o připojení zařízení k přenosové nebo distribuční soustavě nebo o změnu rezervovaného příkonu nebo výkonu stávajícího zařízení nebo o připojení mikrozdroje k distribuční soustavě nebo o změnu charakteru odběru nebo o změnu druhu výrobny nebo instalovaného výkonu výrobny, a která je oprávněna zařízení užívat na základě vlastnického nebo jiného práva; za žadatele se považuje rovněž fyzická nebo právnická osoba, která v daném území
Nahrávám...
Nahrávám...