dnes je 19.5.2024

Input:

200/1994 Sb., Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění účinném k 12.3.2020

č. 200/1994 Sb., Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění účinném k 12.3.2020
ZÁKON
ze dne 29. září 1994
o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
186/2001 Sb.
(k 1.7.2001)
mění 32 novelizačních bodů
186/2001 Sb.
(k 1.5.2004)
§ 14 odst. 4
ÚZ 289/2001 Sb.
 
 
319/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
mění 11 novelizačních bodů
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 11 odst. 1 nahrazuje slovo
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 17c odst. 2 nahrazuje slova
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
v § 14 vkládá odst. 9
189/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 14, § 14a a § 20
223/2009 Sb.
(k 28.12.2009)
mění § 12
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění v § 17c odst. 2
380/2009 Sb.
(k 14.11.2009)
mění § 2, § 4, § 20 odst. 1
350/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
vkládá v § 20 odst. 3
257/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 16
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 16 odst. 5
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 15, § 17a, § 17b a § 17c
47/2020 Sb.
(k 12.3.2020)
mění § 20; nová přechodná ustanovení
47/2020 Sb.
(k 1.7.2023)
mění § 2, § 4, § 12, § 13 a § 20, vkládá § 4b až 4d - dosud neuvedeno
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Zeměměřictví
Oddíl první
Úvodní ustanovení
§ 1
Zákon vymezuje zeměměřické činnosti a upravuje práva a povinnosti při jejich výkonu, ověřování výsledků zeměměřických činností, geodetické referenční systémy a státní mapová díla.
§ 2
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) zeměměřictvím souhrn geodetických, fotogrammetrických a kartografických činností včetně technických činností v katastru nemovitostí,1)
b) geodetickým referenčním systémem souřadnicový, výškový nebo tíhový systém jednoznačně definovaný pro zeměměřické činnosti v České republice,
c) základním bodovým polem soubor bodů tvořících geodetické základy polohové, výškové a tíhové na území České republiky,
d) bodovými poli soubor bodů základního bodového pole polohového, výškového a tíhového a soubor zhušťovacích bodů a bodů podrobných bodových polí,
e) značkou měřická značka bodu bodového pole včetně signalizačního a ochranného zařízení bodu bodového pole,
f) kartografickým dílem výsledek kartografického znázornění zemského povrchu, kosmu, kosmických těles nebo jejich částí, objektů, jevů a jejich prostorových vztahů v grafické nebo digitální formě spolu s textovými a jinými doplňky,
g) základním státním mapovým dílem kartografické dílo se základním všeobecně využitelným obsahem, souvisle zobrazující území podle jednotných zásad, vytvářené a vydávané orgánem státní správy ve veřejném zájmu,
h) tematickým státním mapovým dílem kartografické dílo zobrazující zpravidla na podkladě základního státního mapového díla tematické skutečnosti určené a vydávané orgánem státní správy ve veřejném zájmu,
i) inženýrskou geodézií souhrn geodetických metod a postupů pro účely průzkumu, projektování, výstavby nebo montáže a při užívání stavebních objektů a technologických zařízení,
j) dálkovým průzkumem Země sběr údajů o území z kosmických nebo leteckých nosičů a zpracování těchto údajů za účelem získání informací o poloze, druhu a stavu objektů a jevů na zemském povrchu a v přípovrchových vrstvách,
k) informačním systémem v zeměměřictví soubor výsledků zeměměřických činností, matematických, programových, technických a organizačních prostředků k jejich ukládání a víceúčelovému využívání,
l) základní bází geografických dat České republiky (dále jen „databáze”) databázový soubor vybraných geografických, topografických a geodetických dat z celého území České republiky (dále jen „data”),
m) technickou mapou obce mapové dílo velkého měřítka vedené na prostředcích výpočetní techniky s podrobným zákresem přírodních a technických objektů a zařízení vyjadřující jejich skutečný stav.
Oddíl druhý
Zeměměřické činnosti
§ 3
(1) Zeměměřickými činnostmi jsou činnosti při budování, obnově a údržbě bodových polí, podrobné měření hranic územně-správních celků a nemovitostí a dalších předmětů obsahu kartografických děl, vyhotovování geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků,1) vyměřování
Nahrávám...
Nahrávám...