dnes je 24.5.2024

Input:

243/2019 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů

č. 243/2019 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 16. září 2019,
kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 193/2018 Sb., k provedení § 20 odst. 1, § 22a odst. 3 a § 22c odst. 2 písm. f) a § 22c odst. 7 tohoto zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění vyhlášky č. 307/2015 Sb., vyhlášky č. 434/2016 Sb., vyhlášky č. 458/2017 Sb. a vyhlášky č. 247/2018 Sb., se mění takto:
1. V § 3 se číslo „1 550” nahrazuje číslem „2 468”.
2. V § 4 písm. a) se za slovo „číslo” vkládá slovo „mýtného”.
3. V § 5 odst. 1 se slova „a převzetím elektronického zařízení” nahrazují slovy „anebo prostřednictvím zákaznické samoobsluhy”.
4. V § 6 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.
5. V § 8 odstavec 1 zní:
„(1) Provozovatel vozidla odhlásí vozidlo u provozovatele systému elektronického mýtného a vrátí mu elektronické zařízení na kontaktním nebo distribučním místě anebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Při odhlášení vozidla provozovatel vozidla předloží osvědčení o registraci vozidla nebo technický průkaz anebo jiný doklad prokazující vyjmutí vozidla z registru vozidel. Uvedené doklady lze nahradit dokladem totožnosti provozovatele vozidla nebo zástupce provozovatele vozidla, je-li zástupce provozovatele vozidla v mýtném systému registrován.”.
6. V § 8 odst. 2 se za slovo „kontaktní” vkládají slova „nebo distribuční”.
7. V § 10 odstavec 3 zní:
„(3) Provozovatel systému elektronického mýtného je oprávněn zablokovat elektronické zařízení z důvodu závažného porušení smluvních podmínek provozovatele systému elektronického mýtného; na zablokování elektronického zařízení musí být provozovatel vozidla předem upozorněn. Pokud dojde k zablokování elektronického zařízení v průběhu užívání zpoplatněné pozemní komunikace, zajistí provozovatel nebo řidič vozidla výměnu za plně funkční elektronické zařízení na nejbližším kontaktním nebo distribučním místě.”.
8. Na konci textu § 12 se doplňují slova „nebo uvedeno do režimu určeného pro takovouto přepravu”.
9. Přílohy č. 1 a 2 znějí:
„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 470/2012 Sb.
 
 
Seznam dálnic, jejichž užití podléhá mýtnému
 
Označení
Úsek
Délka (km)
D0
Praha, Satalice-Praha, Běchovice (exity 58-62)
4,6
D0
Modletice (D1)-Praha, Ruzyně (exity 76-28)
37,1
D1
Praha, Spořilov-Říkovice (exity 1-272)
273,4
D1
Předmostí-státní hranice (exit 282 až km 377)
93,5
D2
Brno, jih-státní hranice (exit 1 až km 61)
61,4
D3
Mezno-Úsilné (exity 62-131)
71,3
D4
Jíloviště-Háje (exity 9-45)
41,9
D4
Radobytce-Nová Hospoda (exity 77-84)
6,7
Nahrávám...
Nahrávám...