dnes je 24.5.2024

Input:

256/2018 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 354/2015 Sb.

č. 256/2018 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 354/2015 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 2. listopadu 2018,
kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 354/2015 Sb.
Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 66 odst. 1 písm. j) a k) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon):
Čl. I
Vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 354/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 3 písm. e) se slovo „reprografické” zrušuje.
2. V § 3 písm. f) se slovo „tiskové” zrušuje a za slovo „výstupy” se vkládají slova „a kopie”.
3. V § 7 odst. 2 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 11 zní:
„b)  opatřena uznávaným elektronickým podpisem žadatele založeným na certifikátu obsahujícím takové údaje, které umožňují určit totožnost podepisující osoby11, je-li žadatelem fyzická osoba,


11§ 63 odst. 3 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.”.
4. V § 7 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena b) až e).
5. V § 7 odst. 2 písm. c) se slova „nebo c)” zrušují.
6. § 9 a 10 včetně nadpisů znějí:
㤠9
Kopie z katastrálního operátu v případech, ve kterých nejde o poskytnutí údajů ve formě veřejných listin
(1) Katastrální úřad vyhotoví na žádost kopie z částí katastrálního operátu, které nejsou vedeny v elektronické podobě, s výjimkou sbírky listin katastru.
(2) Kopii v listinné podobě označí katastrální úřad slovem „Kopie”. Na kopii se uvede číslo řízení o poskytnutí údajů z katastru, den vyhotovení, jméno a příjmení zaměstnance, který kopii vyhotovil, a opatří se podpisem zaměstnance, který kopii vyhotovil, a řádkovým razítkem katastrálního úřadu, který kopii vydal.
(3) Kopii v elektronické podobě označí katastrální úřad slovem „Kopie”. Na kopii se uvede číslo řízení o poskytnutí údajů z katastru, den vyhotovení, název katastrálního úřadu, který kopii vydal, jméno a příjmení zaměstnance, který kopii vyhotovil, a opatří se kvalifikovaným elektronickým podpisem zaměstnance, který kopii vyhotovil.
(4) Kopie podle odstavců 1 až 3 se poskytují za úplatu stanovenou v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(5) Pokud jsou územním samosprávným celkům poskytovány bezúplatně podle § 55 odst. 5 katastrálního zákona kopie mapového listu katastrální mapy vedené na plastové fólii, jsou poskytovány bezúplatně nejvýše jednou za kalendářní rok, a to jen pokud obsahují změny oproti naposled poskytnuté kopii nebo rastrovým datům katastrální mapy poskytnutým podle § 15. Kopie mapového listu jsou poskytovány z obvodu územní působnosti příslušného územního samosprávného celku.
§ 10
Výstupy a kopie z katastrálního operátu v případech, ve kterých nejde o poskytnutí údajů ve formě veřejných listin
(1) Katastrální úřad vyhotoví na žádost výstupy údajů z katastru a kopie dokumentů z částí katastrálního operátu, které jsou vedeny v elektronické podobě. Katastrální úřad vyhotovuje výstupy takového obsahu a uspořádání, které umožňuje
Nahrávám...
Nahrávám...