dnes je 27.5.2024

Input:

262/2015 Sb., Vyhláška o regulačním výkaznictví

č. 262/2015 Sb., Vyhláška o regulačním výkaznictví
VYHLÁŠKA
ze dne 1. října 2015
o regulačním výkaznictví
Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví náležitosti a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů, odpisové sazby pro účely regulace, pravidla pro sestavování regulačních výkazů a termíny pro jejich předkládání.
§ 2
Vymezení pojmů
(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) provozními aktivy dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nezbytný k zajištění licencované činnosti, v případě licencované činnosti číslo 12, 13, 15, 22, 23 a 25 zvýšený o hodnotu předmětů pořízených formou finančního leasingu, snížený o
1. nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek,
2. goodwill,
3. poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek,
4. nedokončený dlouhodobý hmotný majetek,
5. poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek,
6. opravné položky k majetku,
7. oceňovací rozdíl k nabytému majetku,
8. dlouhodobý finanční majetek,
9. povolenky na emise skleníkových plynů, jedná-li se o provozní aktiva držitele licence na činnost číslo 31 nebo 32,
b) cenovou lokalitou území stanovené držitelem licence pro jím provozovaná tepelná zařízení zahrnující
1. samostatný zdroj tepelné energie nebo rozvodné tepelné zařízení,
2. propojené i nepropojené zdroje tepelné energie anebo rozvodná tepelná zařízení v jedné obci,
3. potrubně propojené zdroje tepelné energie a rozvodná tepelná zařízení v různých obcích, nebo
4. nepropojené zdroje tepelné energie a rozvodná tepelná zařízení ve více obcích ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou působností1) .
(2) Potrubně trvale funkčně propojená tepelná zařízení provozovaná jedním držitelem licence nemohou tvořit více cenových lokalit.
§ 3
Členění a náležitosti regulačních výkazů
(1) Regulační výkazy se člení na výkazy
a) aktiv a změn aktiv,
b) souhrnu aktivovaných investičních akcí,
c) aktiv a pasiv,
d) hospodářského výsledku,
e) nákladů,
f) investičních výdajů,
g) peněžních toků,
h) změn energetických zařízení,
i) bilanční,
j) technické,
k) tarifních statistik,
l) cenových lokalit a
m) cen a technických parametrů.
(2) Seznam regulačních výkazů je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(3) Regulační výkazy se pro jednotlivé licencované činnosti označují následujícím číslem činnosti:
a) číslo 12 - distribuce elektřiny; náležitosti a členění těchto výkazů včetně jejich vzorů jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce,
b) číslo 13 - přenos elektřiny; náležitosti a členění těchto výkazů včetně jejich vzorů jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce,
c) číslo 14 - obchod s elektřinou; náležitosti a členění těchto výkazů včetně jejich vzorů jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce,
d) číslo 15 - činnosti operátora trhu; náležitosti a členění těchto výkazů včetně jejich vzorů jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce,
e) číslo 22 - distribuce plynu; náležitosti a členění těchto výkazů včetně jejich vzorů jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce,
f) číslo 23 - přeprava plynu; náležitosti a
Nahrávám...
Nahrávám...