dnes je 19.5.2024

Input:

402/2011 Sb., Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí

č. 402/2011 Sb., Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí
VYHLÁŠKA
ze dne 8. prosince 2011
o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 6 odst. 3, § 11 odst. 3 a § 12 odst. 6 zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a stanoví:
a) obecné postupy pro hodnocení nebezpečných vlastností látky [§ 1 písm. a) zákona] a směsi [§ 1 písm. a) zákona] a označování směsi,
b) konvenční výpočtové metody hodnocení nebezpečných vlastností směsi na základě vlastností nebezpečných pro zdraví a nebezpečných pro životní prostředí,
c) další náležitosti obalů nebezpečných směsí určených k prodeji spotřebiteli,
d) směsi, které mohou představovat specifické nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí,
e) náležitosti označování nebezpečné směsi a směsi, která může představovat specifické nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí,
f) výstražné symboly a písmenná označení nebezpečných fyzikálně-chemických vlastností a vlastností směsi nebezpečné pro zdraví nebo životní prostředí,
g) standardní věty označující specifickou rizikovost látky nebo směsi (R-věty),
h) standardní pokyny pro bezpečné zacházení s látkou nebo směsí (S-věty).
§ 2
Stanovení postupů a metod pro hodnocení nebezpečných vlastností látek a směsí a označování směsí
(1) Obecné postupy pro hodnocení nebezpečných vlastností látky a směsi a označování směsi jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky.
(2) Konvenční výpočtové metody hodnocení nebezpečných vlastností směsi na základě vlastností nebezpečných pro zdraví a nebezpečných pro životní prostředí jsou uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky.
§ 3
Označování některých skupin nebezpečných směsí
(1) Kromě údajů uvedených v zákoně se nebezpečné směsi
a) určené k prodeji spotřebiteli,
b) určené k použití stříkáním nebo rozprašováním,
c) obsahující látku s přiřazenou větou R 33,
d) obsahující látku s přiřazenou větou R 64,
e) plynné, pokud jsou přepravovány v lahvích na přepravu plynů,
f) obsahující odorizovaný propan, butan nebo zkapalněný ropný plyn (LPG) v nádobách pro plyny,
g) slitiny, směsi obsahující polymery a směsi obsahující elastomery,
h) klasifikované větou R 65,

označí podle přílohy č. 3 této vyhlášky.
(2) Směsi, které mohou představovat specifické nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí stanoví příloha č. 4 této vyhlášky. Tyto směsi se vedle údajů stanovených v § 12 odst. 1 a 2 zákona označí též způsobem uvedeným v příloze č. 4 této vyhlášky.
§ 4
Náležitosti obalu nebezpečné směsi určené k prodeji spotřebiteli zajišťující zvýšenou ochranu dětí a nevidomých
(1) Obal pro nebezpečnou směs, který je opatřen podle § 11 odst. 2 zákona hmatatelnou výstrahou pro nevidomé, musí být rovněž opatřen uzávěrem odolným
Nahrávám...
Nahrávám...