dnes je 19.5.2024

Input:

426/2013 Sb., Vyhláška o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění účinném k 1.7.2021

č. 426/2013 Sb., Vyhláška o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění účinném k 1.7.2021
VYHLÁŠKA
ze dne 6. prosince 2013
o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
310/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 3, § 4, § 6 a přílohu č. 1; ruší § 10
301/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 3 a přílohu č. 1
326/2019 Sb.
(k 1.6.2020)
mění § 2, § 3, § 6, § 9 a přílohu č. 1; ruší § 8; nová přechodná ustanovení
246/2021 Sb.
(k 1.7.2021)
mění, celkem 15 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje obsah, formu, lhůty a způsob sestavování a předkládání výkazů České národní bance spořitelními a úvěrními družstvy (dále jen „družstevní záložna”).
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) datovým souborem elektronické seskupení údajů s předem definovanými datovými strukturami, které jsou informačním systémem metodicky popsány, předávány a zpracovávány jako celek,
b) cenným papírem i zaknihovaný cenný papír.
§ 3
Výkazy družstevní záložny na individuálním základě
(1) Družstevní záložna sestavuje a předkládá na individuálním základě výkazy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky1) a předpisů jej provádějících.
(2) Družstevní záložna sestavuje k poslednímu dni každého kalendářního měsíce a předkládá
a) do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, k němuž se vztahuje, výkaz DZ (ČNB) 26-12 „Měsíční výkaz o vybraných závazcích pro výpočet PMR” a
b) do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, k němuž se vztahuje, výkaz FIN (IND) 01-12 „Finanční informace (FINREP) na individuálním základě”.
(3) Výkaz podle odstavce 2 písm. b) sestavený za
a) březen, červen a září se předkládá do 37 dnů po skončení kalendářního měsíce, k němuž se vztahuje,
b) prosinec se předkládá do 10. února následujícího roku.
(4) Družstevní záložna sestavuje k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí a předkládá
a) do 15 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahuje, výkaz DZ (ČNB) 50-04 „Hlášení o organizační struktuře družstevní záložny”,
b) do 29 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahuje, výkaz DZ (ČNB) 43-04 „Hlášení o koncentraci úvěrů a vkladů družstevní záložny”,
c) do 30 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahuje, výkaz DZ (ČNB) 24-04 „Čtvrtletní výkaz o pojištěných pohledávkách z vkladů” a
d) do 33 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahuje, výkaz DZ (ČNB) 23-04 „Hlášení o úrokovém riziku”.
(5) Výkaz podle odstavce 4 písm. b) a d) sestavený za 4. čtvrtletí se předkládá do 10. února následujícího roku.
(6)  Družstevní záložna sestavuje podle stavu k 31. prosinci a předkládá do 15. února následujícího roku výkaz DZ (ČNB) 60-01 „Roční výkaz družstevní záložny o počtech zpracovávaných bankovek a mincí”.
(7) Družstevní záložna, která není zahrnuta do obezřetnostní konsolidace na úrovni České republiky, sestavuje a předkládá za každý kalendářní rok do 15. března podle stavu k 31. prosinci předcházejícího roku výkaz FP (IND) 01-01 „Plány financování na individuálním základě”.
§ 4
Výkazy družstevní záložny ve skupině smíšené holdingové osoby
(1) Družstevní záložna, která je členem skupiny smíšené holdingové osoby, sestavuje
a) k poslednímu dni každého
Nahrávám...
Nahrávám...