dnes je 24.5.2024

Input:

102/2019 Sb., Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování

č. 102/2019 Sb., Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování
[zrušeno č. 170/2020 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 10. dubna 2019
o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování
Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí stanoví podle § 21f písm. d) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 145/2017 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje pro účely přerozdělování způsob oceňování nákladů na zdravotní služby vykázané v roce 2018.
Způsob oceňování nákladů na zdravotní služby
§ 2
(1) Zdravotní pojišťovny pro účely přerozdělování oceňují podle odstavců 2 až 6 náklady na zdravotní služby vykázané v roce 2018 v souladu s jinými právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění.
(2) Náklady na zdravotní služby vykázané poskytovateli zvláštní lůžkové péče a následné a dlouhodobé lůžkové péče, s výjimkou nákladů na zdravotní služby následné intenzivní péče a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče, se ocení minimální paušální sazbou za jeden den hospitalizace uvedenou v příloze č. 1 části B bodu 1 písm. b) vyhlášky č. 353/2017 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2018.
(3) Náklady na zdravotní služby zahrnuté v kapitační platbě pro poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství a poskytovatele v oboru praktické lékařství pro děti a dorost se ocení částkou základní kapitační sazby za přepočtený počet pojištěnců podle přílohy č. 2 bodu 1 vyhlášky č. 353/2017 Sb. ve výši 48 Kč za přepočteného pojištěnce a měsíc.
(4) Náklady na zdravotní služby, jejichž úhrada je ve vyhlášce č. 353/2017 Sb. stanovena v korunách českých a které nelze ocenit podle odstavců 2 a 3, se ocení částkou stanovenou ve vyhlášce č. 353/2017 Sb.
(5) Náklady na zdravotní služby, které nelze ocenit podle odstavců 2 až 4, se ocení součinem hodnoty bodu podle § 3 a počtu bodů zdravotního výkonu stanovených vyhláškou č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, pro příslušný zdravotní výkon v roce, v němž byly zdravotní služby poskytnuty.
(6) Náklady na zdravotní služby, které nelze ocenit podle odstavců 2 až 5, se ocení uplatněnou výší úhrady za poskytnuté zdravotní služby.
§ 3
(1) Při ocenění podle § 2 odst. 5 se pro veškeré zdravotní služby poskytované poskytovateli zdravotních služeb poskytujícími akutní lůžkovou péči použije hodnota bodu 1,18 Kč.
(2) Nelze-li náklady na zdravotní službu zahrnout do ocenění podle odstavce 1, použije se při ocenění podle § 2 odst. 5 pro
a) ambulantní péči vykázanou poskytovateli ambulantní zdravotní péče v odbornostech 603 a 604 podle vyhlášky č.
Nahrávám...
Nahrávám...