dnes je 19.5.2024

Input:

Prioritní osy a specifické cíle OPŽP: Prioritní osa 4 - Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

8.7.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Specifický cíl 4.1 - Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

Podporované aktivity v rámci specifického cíle 4.1 budou:

 • Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy Natura 2000 (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury). Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy Natura 2000 a o cílové organismy.

Přínos k naplnění stanovených cílů:

 • dosažení stanovených cílů národně významných chráněných území a lokalit soustavy Natura 2000; zajištění zachování či zlepšení příznivého stavu předmětů ochrany prostřednictvím realizace vhodných opatření,
 • dokončení implementace soustavy Natura 2000.

Hlavní cílové skupiny: orgány ochrany přírody pro chráněná území národního významu a území soustavy NATURA 2000, vlastníci a nájemci pozemků.

Cílová území: chráněná území národního významu (NP, NPR, NPP, CHKO) a lokality soustavy Natura 2000.

Typy příjemců:

 • kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů),
 • státní podniky,
 • veřejné výzkumné instituce,
 • veřejnoprávní instituce,
 • příspěvkové organizace,
 • vysoké školy, školy a školská zařízení,
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy,
 • podnikatelské subjekty,
 • obchodní společnosti a družstva,
 • fyzické osoby podnikající.

Alokace: 30% z celkového rozpočtu.

Specifický cíl 4.2 - Posílit biodiverzitu

Podporované aktivity v rámci specifického cíle 4.2 budou:

 • péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů,
 • péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba,
 • prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů),
 • předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku (s výjimkou opatření proti rybožravým predátorům podporovaným v rámci akvakultury prostřednictvím OP Rybářství).

Přínos k naplnění stanovených cílů:

 • zajištění ochrany a zlepšení stavu populací vzácných a ohrožených druhů a zlepšení kvality, příp. rozlohy jejich biotopů; zlepšení podmínek pro obnovu druhové rozmanitosti krajiny,
 • vytváření podmínek pro zachování druhů v urbanizovaném a jinak silně antropogenně ovlivněném prostředí (omezování ohrožujících faktorů, zvyšování nabídky hnízdišť, míst rozmnožování aj. zásadních prvků, včetně specifických potravních zdrojů, např. živných rostlin pro hmyz); zajištění ochrany cenných a ohrožených stanovišť a zlepšení jejich stavu; podpora zlepšení funkcí ekosystémů,
 • naplňování cílů a požadavků vyplývající z legislativy ES a mezinárodních úmluv v oblasti ochrany biologické rozmanitosti (včetně Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a sdílení přínosů z jejich využívání),
 • zajištění prevence a zmírnění škod způsobených zvláště chráněnými druhy na zemědělských a lesnických kulturách, hospodářských zvířatech, stavbách apod. a současně spolupráce a osvěta dotčených subjektů, která by omezila negativní vnímání těchto druhů člověkem vedoucí až k přímému ohrožení, např. k ilegálnímu lovu,
 • posílení příznivých podmínek pro zachování biologické rozmanitosti a zastavení poklesu biologické rozmanitosti,
 • zajištění stavu, aby i základní krajinná matrice mimo chráněná území byla s těmito územími funkčně propojena z hlediska přírodních funkcí (migrační prostupnost krajiny, ekologická stabilita apod.) a byla chráněna před nepříznivými dopady z širšího okolí a zároveň, aby fungovala jako ohniska biodiverzity v krajině ČR,
 • implementace cílů a požadavků vyplývající z legislativy ES zaměřené na řešení problematiky nepůvodních druhů,
 • zajištění sledování nepůvodních druhů a včasná identifikace potencionálního nebezpečí nepůvodních invazních druhů a území zdrojových území pro šíření těchto druhů,
 • eradikace nově zjištěných rizikových druhů a omezení rozsahu invaze známých a nejvíce problematických druhů (bolševník, křídlatka, norek americký, mýval severní aj.) s prioritou eradikace či regulace zdrojových populací nebo populací ve vybraných územích (přírodně hodnotných, v rámci geomorfologicky ucelených jednotek atp.),
 • zlepšení předávání informací o ochraně přírody a biodiverzity a rozvoj spolupráce s veřejností,
 • získání potřebných odborných informací pro efektivní a účinnou ochranu přírodních hodnot.

Hlavní cílové skupiny: vlastníci a nájemci pozemků, orgány státní správy a organizace podílející se na ochraně přírody a krajiny.

Cílová území: území celé ČR, mimo území hl. města Prahy.

Typy příjemců:

 • kraje,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR),
 • státní podniky,
 • státní organizace,
 • veřejné výzkumné instituce,
 • veřejnoprávní instituce,
 • příspěvkové organizace,
 • vysoké školy, školy a školská zařízení,
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy,
Nahrávám...
Nahrávám...